Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Tasavallan presidentin esittely 22.4.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
22.4.2016 11.22
Tiedote 173/2016

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 22.4.2016 seuraavat lait:

Laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta ja laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 12/2016 vp). Ylioppilastutkintoa ja ylioppilastutkintorekisteriä koskeviin säännöksiin tehdään vuosina 2016-2019 vaiheittain tapahtuvan ylioppilastutkinnon sähköistämisen edellyttämät muutokset. Koesuoritukset ja arvostelumerkinnät säädetään ylioppilastutkintorekisteriin talletettaviksi, minkä lisäksi tehdään teknisluonteisia muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.8.2016. (OKM hallitussihteeri Matti Sillanmäki 0295 330 193)

Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä ja laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta (HE 116/2015 vp). Lait koskevat yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisiä verkkoja. Viestintä-, energia-, vesihuolto- ja liikenneverkkojen omistajat ja haltijat eli verkkotoimijat velvoitetaan suostumaan tietyin edellytyksin toisen verkkotoimijan yhteiskäyttöpyyntöön, joka koskee verkkoihin kuuluvia rakenteita ja rakennelmia. Yhteiskäytöstä maksetaan kohtuullinen korvaus. Lisäksi verkkotoimijan on tietyin edellytyksin suostuttava rakentamaan verkko yhdessä toisen verkkotoimijan kanssa. Yhteisrakentamisen edellytyksenä on, että yhdenkään osapuolen kustannukset eivät lisäänny erillisrakentamiseen verrattuna. Lakeja sovelletaan yhteistoimintaan, jonka vähintään yhtenä osapuolena on viestintäverkko. Viestintävirasto vastaa yhteistoimintaa koskevasta riidanratkaisusta. Yhteistoimintaa koskevilla säädöksillä ei ole vaikutusta verkkojen rakentamiseen tai käyttöön liittyviin rakentamis-, lupa- tai työturvallisuusmääräyksiin. Verkkotoimijoiden ja viranomaisten tulee toimittaa hallussaan olevat verkkotiedot sekä kaikkia suunniteltuja verkkohankkeita koskevat tiedot tietoja tarvitsevien saataville erityisen keskitetyn tietopisteen kautta. Keskitettynä tietopisteenä toimii Viestintävirasto, joka voi laissa säädetyin perustein rajoittaa tietojen luovutusta esimerkiksi kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi. Kiinteistön tai rakennuksen sisäinen viestintäverkko tulee rakentaa uudisrakentamisen tai merkittävämpien peruskorjausten yhteydessä. Lait tulevat voimaan 1.7.2016. (LVM hallitussihteeri Janne Mänttäri 0295 342 569)

Laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista (HE 21/2016 vp). Lailla pannaan osittain täytäntöön kuusi Euroopan parlamentin ja neuvoston tuotedirektiiviä, joissa on yhdenmukaiset säännökset tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten yleisistä vaatimuksista ja hyväksymisestä niin sanotuiksi ilmoitetuiksi laitoksiksi. Direktiivit koskevat seuraavia tuoteryhmiä: sähkölaitteet ja sähkölaitteistot, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitetut laitteet, vaa’at, mittauslaitteet, siviilikäyttöön tarkoitetut räjähteet, hissit, hissien turvakomponentit, pyrotekniset tuotteet, yksinkertaiset painesäiliöt ja painelaitteet. Laki korvaa näiden tuoteryhmien osalta erilliset menettelysäännökset vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen hyväksymisestä ja nimeämisestä ilmoitetuksi laitokseksi ja niiden ilmoittamisesta Euroopan komissiolle ja muille jäsenmaille. Laki tulee voimaan 27.4.2016. (TEM neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen 0295 048 938)

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamisesta, laki sosiaalihuoltolain 10 §:n kumoamisesta, laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 11 §:n muuttamisesta, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta, laki ulkomaalaislain 122 §:n muuttamisesta, laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta, laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 17 c §:n muuttamisesta, laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 17 §:n muuttamisesta, laki adoptiolain 22 §:n muuttamisesta, laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki lastensuojelulain muuttamisesta, laki toimeentulotuesta annetun lain 14 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta, laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 14 e §:n muuttamisesta ja laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 14/2016 vp). Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin sisältyy säännökset sosiaalihuollon keskeisten ammattiryhmien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä, ammatinharjoittamisoikeuden rekisteröinnistä, ammattihenkilöiden ohjauksesta ja valvonnasta sekä valvontaviranomaisten tehtävistä ja työnjaosta. Lisäksi tehdään muihin lakeihin kelpoisuuslain kumoamisesta ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain voimaan tulosta johtuvia muutoksia. Muutokset ovat pääasiassa teknisluonteisia muutoksia viittauksissa mainittuihin lakeihin ja säännöksiin. Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 11 §:ää tarkennetaan ulkomailla koulutuksensa suorittaneiden osalta ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiseen liittyen. Lait tulevat voimaan 1.5.2016. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 14 e §:n muuttamisesta tulee kuitenkin voimaan 1.1.2017. (STM neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 0295 163 460)
Tiedote

Tasavallan presidentti hyväksyi tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 17/2016 vp). Verosopimus Saksan kanssa tehtiin Helsingissä 19.2.2016. Sopimuksella kumotaan Saksan kanssa vuonna 1979 tehty verosopimus ja vuonna 1935 tehty veroasioissa annettavaa oikeussuojaa ja oikeusapua koskeva sopimus. Sopimuksen tarkoituksena on maiden välisen kansainvälisen kaksinkertaisen tuloverotuksen poistaminen. Sopimus laajentaa kummankin sopimusvaltion verotusoikeutta toiseen sopimusvaltioon maksettavien eläkkeiden osalta ja tarkentaa tietojenvaihdon edellytyksiä. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 22.4.2016 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: Maakuntalaki kuluttajaturvallisuudesta annettujen valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta ja maakuntalaki maaseutuelinkeinojen rahoittamisesta annetun maakuntalain muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle Uzbekistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 45/2016 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 22.4.2016 seuraavat nimitysasiat:

Maputon suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Seija Toron edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ulkoasiainneuvos Laura Torvinen Maputossa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien, Buenos Airesin suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Jukka Siukosaari Tokiossa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien ja ulkoasiainneuvos Teemu Turunen Buenos Airesissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Kuala Lumpurin suurlähetystön päälliköksi 1.5.2016 lukien määrätyn, suurlähettiläs Petri Puhakan sivuakkreditointi Bruneihin. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

 
Sivun alkuun