Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Tasavallan presidentin esittely 25.8.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto
25.8.2017 11.47
Tiedote 372/2017

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 25.8.2017 seuraavat lait:

Laki puolustusvoimista annetun lain 47 §:n muuttamisesta (HE 30/2017 vp). Puolustusvoimien eläkkeelle siirtymistä myöhennetään vuodesta 2018 alkaen kolmella kuukaudella vuotta kohti. Puolustusvoimien virkojen eroamisikäsäännökset vastaavat muutosten jälkeen julkisten alojen eläkelaissa säädettyä eläkkeelle siirtymisen myöhentämistä. Laki tulee voimaan 1.1.2018. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jenni Herrala 0295 140 072)
Tiedote

Laki joukkolainanhaltijoiden edustajasta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 16 §:n muuttamisesta, laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta, laki arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n muuttamisesta, laki joukkorahoituslain 1 §:n muuttamisesta ja laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 4 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 48/2017 vp). Laissa joukkolainanhaltijoiden edustajasta edustajalla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa, joka on sitoutunut joukkolainanhaltijoiden yhteiseen lukuun toimimaan joukkolainan ehdoissa sovitulla tavalla. Lain säännökset ovat pääosin tahdonvaltaisia eli niistä voidaan sopimuksella poiketa. Kuitenkin säännökset, jotka koskevat edustajan velvollisuutta kohdella joukkolainanhaltijoita yhdenvertaisesti ja noudattaa hyvää arvopaperimarkkinatapaa, edustajan tiedonantovelvollisuutta sekä velvollisuutta pitää toisen omaisuus erillään edustajan varoista ovat pakottavia. Vain erityiseen julkiseen rekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja saa toimia edustajana, jos joukkolainasta on julkaistu tai julkaistaan arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu esite tai jos joukkolainan osuudet otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Muutoin edustajana voi toimia myös rekisteröitymätön elinkeinonharjoittaja. Elinkeinonharjoittajan on oltava oikeushenkilö eikä yksityishenkilö voi toimia edustajana. Rekisteri- ja valvontaviranomaisena toimii Finanssivalvonta. Edustajalla on tiedonantovelvollisuus sekä velvollisuus joukkolainalle annettujen vakuuksien ja asiakasvarojen erillään pitoon, säilyttämiseen ja käsittelyyn luotettavalla tavalla. Lait tulevat voimaan 1.9.2017. (VM lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju 0295 530 215)

Maakaasumarkkinalaki, laki maakaasun siirtoverkonhaltijan eriyttämisestä, laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki sähkömarkkinalain muuttamisesta ja laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 50/2017 vp). Lait sisältävät säännökset Suomen soveltamien maakaasumarkkinadirektiivin eristyneiden markkinoiden poikkeuksien päättymisestä. Maakaasumarkkinat avataan kilpailulle EU:n maakaasun sisämarkkinoita koskevien säännösten mukaisesti vuoden 2020 alusta, kun putkiyhteys Suomesta Baltian kaasuverkkoon otetaan käyttöön. Keskeisiä muutoksia ovat verkkoon pääsy maakaasun siirto- ja jakeluverkoissa, pääsy maakaasuverkon ulkopuolella sijaitseviin nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistoihin sekä maakaasun siirtoverkon eriyttäminen maakaasun toimittamisesta ja tuotannosta ns. tosiasiallisen eriyttämisen mallin mukaisesti. Maakaasun tukku- ja vähittäismyynnin sekä jakelun sääntely kevenee. Maakaasun tukku- ja vähittäismyynnin hinnoittelun erityissääntelystä luovutaan suurelta osalta. Sähkö- ja maakaasumarkkinalakien säännökset rajoittavat sähkön ja maakaasun siirron ja jakelun maksujen korotuksen 12 kuukauden pituisen tarkastelujakson aikana enintään 15 prosenttiin siirron tai jakelun verollisesta kokonaishinnasta. Lait tulevat voimaan 1.1.2018, kuitenkin laki sähkömarkkinalain muuttamisesta tulee voimaan 1.9.2017. (TEM hallitusneuvos Arto Rajala 0295 064 828)
Tiedote

Tasavallan presidentti hyväksyi otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muutoksen (HE 54/2017). Montrealin pöytäkirja koskee otsonikerrosta heikentäviä aineita. Pöytäkirjan lokakuussa 2016 Kigalissa hyväksytyllä muutoksella sovitaan fluorihiilivetyjen tuotannon ja käytön maailmanlaajuisesta vähentämisestä asteittain. Pöytäkirjan muutoksen täytäntöönpanokustannusten arvioidaan nostavan merkittävästi pöytäkirjan osapuolten pakollisia rahoitusosuuksia. Pöytäkirjan muutos tulee voimaan 1.1.2019 edellyttäen, että vähintään 20 osapuolta on tallettanut pöytäkirjan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa siihen mennessä. (YM neuvotteleva virkamies Eeva Nurmi 0295 250 209)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 25.8.2017 seuraavat kansainväliset asiat:

Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 72. istuntokaudelle 12.09.2017–17.9.2018 ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan varapuheenjohtajia ovat ulkoasiainministeri Timo Soini, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen, suurlähettiläs Kai Sauer Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa sekä alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen ja alivaltiosihteeri Elina Kalkku ulkoasiainministeriöstä ja jäsenet ovat kansliapäällikkö Teemu Tanner tasavallan presidentin kansliasta sekä kabinettipäällikkö Raili Lahnalampi, osastopäällikkö Jukka Salovaara, osastopäällikkö Satu Santala ja erityisavustaja Pasi Rajala ulkoasiainministeriöstä. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. (UM apulaisosastopäällikkö Timo Kantola 0295 351 477)

Kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) liitteen I muutoksen hyväksyminen. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Euroopan talouskomission (ECE) alaisessa sisämaan liikennekomitean tieliikennetyöryhmässä 25.-26.10.2016 hyväksyttiin Norjan ja Suomen yhdessä tekemä esitys liitteen I muuttamisesta. Muutoksen seurauksena E45-tie jatkuu Kaaresuvannosta Ruotsin rajalta Suomen käsivarren läpi Norjan Altaan. Teiden tienumerointiin tulee oman kansallisen numeroinnin ohella uusi E45-numerointi. (LVM ylitarkastaja Eeva Ovaska 0295 342 354)

Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Juhani Jokisen tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Timo Mattilan valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus yhteistyöstä kilpailuasioissa Tanskan kuningaskunnan hallituksen, Suomen tasavallan hallituksen, Islannin tasavallan hallituksen, Norjan kuningaskunnan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä. (TEM hallitusneuvos Virve Haapajärvi 0295 047 027)

Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa 1.6.2017 hyväksyttyjen toimenpiteiden sekä sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa 17.4.2009 hyväksytyn toimenpiteen hyväksyminen. Suomi on Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivinen osapuoli, mistä syystä sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa hyväksytyt toimenpiteet edellyttävät Suomessa kansallista hyväksymistä. Toimenpiteet 1(2017)-8(2017) tulee hyväksyä 31.8.2017 mennessä. Toimenpiteet ovat luonteeltaan teknisiä. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 25.8.2017 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 22 armonanomusasiaa. (OM hallitussihteeri Johanna Nyberg 0295 150 068)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 25.8.2017 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Jukka Pietikäisen valtuutus toimia myös Barbadoksella. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Sivun alkuun