Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 15.3.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 14.3.2019 15.45
Tiedote 154/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Edustuston päälliköiden tehtävän päättyminen
- Edustuston päälliköiden tehtävään määrääminen

Sari Annika Rautio, lähetystöneuvos p. 0295 351 534
- Kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen kemikaaliliitteen luetteloon 1 tehtyjen muutosten hyväksyminen

Oikeusministeriö

Pekka Pulkkinen, apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 150 224
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n muuttamisesta sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 211/2018 vp; EV 256/2018 vp)

Ville Hinkkanen, apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 150 165
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikoslain 2 a luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 271/2018 vp; EV 227/2018 vp)

Kirsi Pulkkinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 438
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 177/2018 vp; EV 220/2018 vp)

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- 1. Landskapslag om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen 2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet 3. Landskapslag om ändring av arkivlagen för landskapet Åland 4. Landskapslag om ändring av statistiklagen för landskapet Åland 5. Landskapslag om ändring av 23a § landskapslagen om besiktning och registrering av fordon 6. Landskapslag om ändring av 34 och 67 § landskapslagen om gymnasieutbildning 7. Landskapslag om ändring av 19 § landskapslagen om energideklaration för byggnader 8. Landskapslag om ändring av 20 § landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet 9. Landskapslag om ändring av 37 § förvaltningslagen för landskapet Åland 10. Landskapslag om ändring av 20 § landskapslagen om produktion av genetiskt modifierade växter 11. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning på Åland av 13 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 12. Landskapslag om ändring av 4 och 32 § landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet 13. Landskapslag om ändring av 20 § landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 14. Landskapslag om ändring av 14 § landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar 15. Landskapslag om ändring av 5h § landskapslagen om lotterier 16. Landskapslag om ändring av 58 § körkortslagen för Åland 17. Landskapslag om ändring av 17 § landskapslagen om vattenfarkoster 18. Landskapslag om en reform av kommunstrukturen på Åland 19. Kommunstrukturlag för Åland
- 1. Landskapslag om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen 2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd 3. Landskapslag om vissa kompensationer till kommunerna finansåret 2018 4. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård 5. Landskapslag om ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

Sisäministeriö

Veli-Pekka Hautamäki, pelastusylitarkastaja, esittelijä p. 0295 488 419
- Suomen Punaisen Ristin ansiomerkkien myöntäminen

Puolustusministeriö

Perttu Wasenius, hallitussihteeri p. 0295 140 603
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta ja asevelvollisuuslain 3 §:n muuttamisesta (HE 139/2018 vp; EV 273/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 13/2018 vp; EV 231/2018 vp)

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Janne Häyrynen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 346
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 277/2018 vp; EV 243/2018 vp)

Jari Salokoski, finanssineuvos p. 0295 530 437
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 257/2018 vp; EV 222/2018 vp)

Jaana Mikkola, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 665
- Eduskunnan vastaus eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta (HE 306/2018 vp; EV 262/2018 vp)

Marja Niiranen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 238
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitettuihin erityisjärjestelmiin sovellettavien seuraamusmaksujen ja veronkantomenettelyn uudistamisesta (HE 283/2018 vp; EV 239/2018 vp)

Isamaria Räsänen, neuvotteleva virkamies p. 0295 16001
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Digi- ja väestötietovirastosta sekä aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta (HE 233/2018 vp; EV 269/2018 vp)

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta (HE 303/2018 vp; EV 254/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 317/2018 vp; EV 279/2018 vp)

Tomi Voutilainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 453
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta (HE 60/2018 vp; EV 241/2018 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Joni Hiitola, hallitusneuvos p. 0295 330 108
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 194/2018 vp; EV 266/2018 vp)

Laura Hansén, hallitusneuvos p. 0295 330 098
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 ja 30 §:n muuttamisesta (HE 285/2018 vp; EV 257/2018 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Kirsi Taipale, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 451
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 261/2018 vp; EV 249/2018 vp)

Johanna Wallius, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 244
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläintautilain muuttamisesta (HE 288/2018 vp; EV 258/2018 vp)

Jussi Laanikari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 432
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi riistavahinkolain muuttamisesta (HE 263/2018 vp; EV 282/2018 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jorma Hörkkö, hallitusneuvos p. 0295 342 503
- Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä kansainvälisestä tieliikenteestä 27 päivänä lokakuuta 1995 tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Tuomas Kaivola, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 366
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta (HE 318/2018 vp; EV 234/2018 vp)

Sirkku Jaakkola, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 099
- Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteen muutosten, mainittuun pöytäkirjaan liittyvien nestemäisten vaarallisten kemikaalien merikuljetussäännöstön ja kemikaalien irtolastikuljetussäännöstön muutosten, alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä vuonna 2004 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvän BWMS-säännöstön hyväksyminen

Aino Still, Lakimies, esittelijä p. 0295 342 041
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 86/2018 vp; EV 230/2018 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sami Teräväinen, hallitussihteeri p. 0295 060 088
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 19 §:n ja rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 292/2018 vp; EV 237/2018 vp)

Mikko Paloneva, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 063
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta (HE 228/2018 vp; EV 217/2018 vp)

Johanna Ylitepsa, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 064 207
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuosilomalain muuttamisesta (HE 219/2018 vp; EV 263/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 97/2018 vp; EV 236/2018 vp)

Palaa sivun alkuun