Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 17.12.2020

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 16.12.2020 15.50
Tiedote 794/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Henrik Haapajärvi, valtiosihteeri
- Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

Ulkoministeriö

Sari Annika Rautio, lähetystöneuvos p. 0295 351 534
- Suomen osallistumisen jatkaminen turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Tarja Kangaskorte, lähetystöneuvos p. 0295 350 292
- Eduskunnan kirjelmä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2019 antaman kertomuksen johdosta EK 50/2020 vp - K 5/2020vp

Anu Vuori-Kiikeri, lähetystöneuvos p. 0295 350 141
- Kuuban tasavallan velan uudelleenjärjestämisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Kuuban tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksyminen

Oikeusministeriö

Katri Kummoinen, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 266
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 191/2020 vp; EV 168/2020 vp)

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1. Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M330 2. Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 6/2020

Johanna Nyberg, hallitussihteeri p. 0295 150 068
- Armonanomusten hylkääminen

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen
- Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
- 1) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen 2) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D 19) täyttäminen 3) Helsingin hovioikeuden neljän hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen
- 1) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden viiden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Helsingin hallinto-oikeuden kuuden hallinto-oikeustuomarin viran (T11) täyttäminen 2) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T11) täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Minna-Marja Jokinen, hallitusneuvos p. 0295 530 018
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntarakennelain muuttamisesta (HE 158/2020 vp; EV 203/2020 vp)

Tero Meltti, finanssineuvos p. 0295 530 770
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 31/2020 vp; EV 194/2020 vp)

Leo Parkkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 372
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 167/2020 vp; EV 196/2020 vp)

Jukka Vanhanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 239
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta (HE 169/2020 vp; EV 177/2020 vp)

Timo Annala, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 318
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi (HE 73/2020 vp; EV 181/2020 vp)

Päivi Lanttola, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 120
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta (HE 193/2020 vp; EV 180/2020 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi koulutuksen korvaamisesta annetun lain sekä taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 160/2020 vp; EV 179/2020 vp)

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta (HE 217/2020 vp; EV 183/2020 vp)

Merja Taipalus, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 052
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta (HE 194/2020 vp; EV 199/2020 vp)

Antti Sinkman, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 817
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Ahvenanmaan mediamaksun vähennyskelpoisuutta verotuksessa sekä eräiden luonnonsuojelussa sekä vesien- ja merenhoidossa käytettävien tukitoimenpiteiden verovapautta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 197/2020 vp; EV 165/2020 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021 - 2025 (HE 196/2020 vp; EV 163/2020 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotuksia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 195/2020 vp; EV 167/2020 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 110
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 208/2020 vp; EV 190/2020 vp)

Satu Heikkinen, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 102
- Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteiden muutosten hyväksyminen

Joni Hiitola, hallitusneuvos p. 0295 330 108
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi esittävän taiteen edistämisestä sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 132/2020 vp; EV 164/2020 vp)

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta (HE 198/2020 vp; EV 193/2020 vp)

Anna Kankaanpää, hallitusneuvos p. 0295 330 403
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 174/2020 vp; EV 186/2020 vp)

Marjaana Larpa, hallitussihteeri p. 0295 330 350
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta (HE 149/2020 vp; EV 182/2020 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Marja Kokkonen, metsäneuvos p. 0295 162 444
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta (HE 150/2020 vp; EV 171/2020 vp)

Johanna Wallius, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 244
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi poronhoitolain muuttamisesta (HE 152/2020 vp; EV 170/2020 vp)

Timo-Ville Nieminen, hallitussihteeri p. 0295 162 379
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 228/2020 vp; EV 200/2020 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Kimmo Kiiski, liikenneneuvos p. 0295 342 304
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 17/2020 vp; EV 144/2020 vp)

Emmi Nykänen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 397
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 209/2020 vp; EV 160/2020 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Meri Pensamo, hallitussihteeri p. 0295 047 257
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 204/2020 vp; EV 176/2020 vp)

Eeva Vartio, hallitussihteeri p. 0295 047 082
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 229/2020 vp; EV 192/2020 vp)

Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä (HE 187/2020 vp; EV 178/2020 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kirsi Terhemaa, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 546
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 162/2020 vp; EV 158/2020 vp)

Liisa Holopainen, hallitussihteeri p. 0295 163 593
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta (HE 188/2020 vp; EV 187/2020 vp)

Anu Kangasjärvi, hallitussihteeri p. 0295 163 224
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 223/2020 vp; EV 173/2020 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain 4 luvun ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 180/2020 vp; EV 175/2020 vp)

Mari Lauren-Häussler, hallitussihteeri p. 0295 163 762
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä (HE 224/2020 vp; EV 184/2020 vp)

Tiina Muinonen, hallitussihteeri p. 0295 163 185
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 181/2020 vp; EV 162/2020 vp)

Saara Rahko, hallitussihteeri p. 0295 163 126
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi (HE 214/2020 vp; EV 204/2020 vp)

Joni Rehunen, erityisasiantuntija p. 0295 163 435
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 231/2020 vp; EV 174/2020 vp)

Ympäristöministeriö

Matleena Haapala, hallitussihteeri p. 0295 250 332
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta (HE 182/2020 vp; EV 185/2020 vp)

 
Sivun alkuun