Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 8.5.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 7.5.2020 15.18
Tiedote 323/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Ari Rouhe, lainsäädäntöneuvos p. 0295 350 679
- Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Sari Mäkelä, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 446
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 100/2019 vp; EV 18/2020 vp)

Jyri Järviaho, lähetystöneuvos p. 0295 351 449
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Oikeusministeriö

Antti Leinonen, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 150 264
- Valtakunnanvoudin viran täyttäminen

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen tiettyjen kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi

Virpi Koivu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 071
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta (HE 2/2020 vp; EV 24/2020 vp)

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Turun hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D 18) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Turun hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen
- 1) Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Puolustusministeriö

Antti Korkala, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 435
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Anders Colliander, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 289
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 97/2019 vp; EV 6/2020 vp)

Hannu Koivurinta, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 117
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain, julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 60 §:n sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 64 §:n muuttamisesta (HE 47/2019 vp; EV 10/2020 vp)

Jonna Kuparinen, hallitussihteeri p. 0295 530 182
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 7/2020 vp; EV 34/2020 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Riitta Kaivosoja, ylijohtaja p. 0295 330 129
- Akateemikon arvonimen myöntäminen

Eerikki Nurmi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 330 234
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta (HE 21/2020 vp; EV 31/2020 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Pekka Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 456
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 103/2019 vp; EV 19/2020 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Kimmo Kiiski, liikenneneuvos p. 0295 342 304
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta (HE 109/2019 vp, EV 33/2020 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Arto Rajala, hallitusneuvos p. 0295 064 828
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta (HE 104/2019 vp; EV 21/2020 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Marjaana Maisonlahti, hallitusneuvos p. 0295 163 288
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi (HE 61/2020 vp; EV 44/2020 vp)

Juha Jokinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 594
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 108/2019 vp; EV 20/2020 vp)

Palaa sivun alkuun