Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Tasavallan presidentin esittelyn ja valtioneuvoston yleisistunnon asialistat 19.11.2021

Valtioneuvoston viestintäosasto
18.11.2021 15.35
Tiedote 664/2021

Asialistoihin saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Tasavallan presidentin esittely

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Soili Kangaskorpi, ulkoasiainneuvos p. 0295 350 008
- Kuuban tasavallan velan uudelleenjärjestämisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Kuuban tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen.

Tarja Kangaskorte, lähetystöneuvos p. 0295 350 292
- Eduskunnan kirjelmä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2020 antaman kertomuksen johdosta EK 32/2021 vp - K 4/2021 vp

Mikael Raivio, lakimies, esittelijä p. 0295 351 392
- Turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- 1. Landskapslag om tillämpning av fordonslagen 2. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om Fordonsmyndigheten 3. Landskapslag om ändring av 2 § körkortslagen för Åland 4. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter 5. Landskapslag om upphävande av landskapslagen innehållande särskilda bestämmelser angående biografer och offentliga biografföreställningar i landskapet Åland 6. Landskapslag om ändring av hyreslagen för landskapet Åland 7. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om energieffektivitet 8. Landskapslag om vidareutnyttjande av information från landskaps- och kommunalförvaltningen 9. Landskapslag om vidareutnyttjande av information från vissa offentliga företag.
- Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaalla suoritetuista ammattikorkeakoulututkinnoista

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Turun hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Helsingin käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- Helsingin hallinto-oikeuden kahdeksan hallinto-oikeustuomarin viran (T13) täyttäminen
- Asiantuntijajäsenten määrääminen työtuomioistuimeen

Jasmiina Jokinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 078
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta (HE 123/2021 vp; EV 146/2021 vp)

Sisäministeriö

Sanna Leinonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 458
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta (HE 124/2021 vp; EV 149/2021)

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Vaihdos ja tehtävään määrääminen apulaispuolustusasiamieskunnassa

Valtiovarainministeriö

Juha Majanen, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 247
- Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2020 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Jouni Sinivuori, finanssineuvos p. 0295 530 463
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Euroopan vakausmekanismista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 99/2021 vp; EV 155/2021 vp)

Tiina Heinonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 512
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 110/2021 vp; EV 128/2021 vp)

Tuukka Taipale, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 523
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 100/2021 vp; EV 156/2021 vp)

Jonna Kuparinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 182
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rahoitusmarkkinalainsäädännön muuttamiseksi covid-19-pandemiasta toipumiseksi (HE 126/2021 vp; EV 153/2021 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Leo Olkkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 300
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 26/2021 vp; EV 121/2021 vp)

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 411
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta (EV 142/2021 vp — HE 114/2021 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Mervi Karhula, liikenneneuvos p. 0295 342 976
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä ratalain 24 §:n muuttamisesta (HE 138/2021 vp; EV 141/2021 vp)

Juha Tervonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 070
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 149/2021 vp; EV 145/2021 vp)

Erica Karppinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 107
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta (HE 157/2021 vp; EV 147/2021 vp)

Pinja Oksanen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 182
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (HE 166/2021 vp; EV 150/2021 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Seija Jalkanen, johtava asiantuntija p. 0295 048 952
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta (HE 222/2020 vp; EV 157/2021 vp)

Anna-Maija Sinnemaa, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 303
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi päästökauppalain muuttamisesta (HE 128/2021 vp; EV 143/2021 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Riitta Kokko-Herrala, hallitusneuvos p. 0295 163 345
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 28/2021; EV 123/2021 vp)

Merituuli Mähkä, hallitusneuvos p. 0295 163 575
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 18/2020 vp; EV 127/2021 vp)

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 171/2021 vp; EV 151/2021 vp)

Eva Aalto, hallitussihteeri p. 0295 163 125
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 66/2021 vp; EV 133/2021 vp)

Joni Rehunen, erityisasiantuntija p. 0295 163 435
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain 4 ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 202/2021 vp; EV 159/2021 vp)

Valtioneuvoston yleisistunto

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Ministeri Karin virka- ja tuomarinvakuutus
- Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä
- Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
- Muutos ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan, raha-asianvaliokunnan ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokoonpanoissa
- Ministerityöryhmien kokoonpanot

Sivun alkuun