Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston kanslian talousarvioehdotus vuodelle 2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 9.8.2018 10.31
Tiedote 354/2018

Valtioneuvoston kanslian pääluokan talousarvioehdotus vuodelle 2019 on 263,3 milj. euroa. Talousarvioehdotukseen sisältyvät muun muassa valtioneuvoston kanslian sekä oikeuskanslerinviraston toimintamenot, ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkamenot, puoluerahoitus sekä Suomen EU-puheenjohtajakauden menot.

Valtioneuvoston kanslian toimintamenoihin ehdotetaan 123,6 milj. euroa. Määrärahataso säilyy suurin piirtein samana vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Momentin määrärahoihin ehdotetaan lisäystä muun muassa valtioneuvoston yhteisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen, Senaatti-kiinteistöltä ostettaviin kaluste- ja turvalaitepalveluihin sekä Merikasarmin peruskorjaukseen. Vastaavasti momentin määrärahaa vähentää hallituksen toimintamenoihin kohdistamat säästöpäätökset, joista merkittävin on kanslialle osoitettu toimitilasäästö 2,1 milj. euroa.

Vuodelle 2019 ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkamenoihin esitetään 6,1 milj. euroa.

Valtioneuvosto on 3.5.2018 tehnyt periaatepäätöksen Terveet tilat 2028 –toimenpideohjelmasta. Toimenpideohjelmaan esitetään 0,8 milj. euroa vuodelle 2019. Kymmenvuotisen ohjelmakauden tavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen sekä sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen.

Oikeuskanslerinviraston toimintamenoihin ehdotetaan 3,5 milj. euroa.

Hallituksen linjauksen mukaisesti valtion omistajapolitiikalla tavoitellaan yhteiskunnallisesti ja liiketaloudellisesti kestävää tulosta. Valtion omistus- ja yritysjärjestelyistä ja osakemyynneistä aiheutuviin menojen sekä valtion osakemyynteihin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen ehdotetaan 5,7 milj. euron määrärahaa.

Suomi toimii Euroopan unionin puheenjohtajamaana 1.7.—31.12.2019. Valtioneuvoston kanslia johtaa puheenjohtajuuskauden valmisteluja ja huolehtii sen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvien asioiden yhteensovittamisesta. Vuodelle 2019 ehdotetaan määrärahaksi 60 milj. euroa. EU-puheenjohtajuuskauden kokonaismenoihin on varauduttu vuosina 2018—2020 70 milj. eurolla. Tämän lisäksi sisäministeriön pääluokkaan sisältyy määrärahoja puheenjohtajakauden turvallisuusmenoihin.

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen Suomen maksuosuuteen ehdotetaan määrärahaa 1,1 milj. euroa. Lisäystä edellisvuoteen on 0,4 milj. euroa, joka aiheutuu jäsenvaltioiden määrän kasvusta. Vuonna 2017 perustetun Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen tarkoituksena on tukea keskuksen jäsenmaiden pyrkimyksiä tehostaa hybridiuhkiin liittyviä valmiuksiaan sekä sietokykyään.

Poliittisen toiminnan avustamiseen puoluetoiminnan tukemiseksi ehdotetaan 29,6 milj. euroa. Puoluetoiminnan tukemiseen tarkoitetun määrärahan jakamisesta säädetään puoluelailla. Puoluerahoitus sisältää yleisen tuen puolueiden toimintaan sekä tuen puolueiden tiedotustoimintaan ja viestintään.

Valtioneuvoston kanslian talousarvioehdotus vuodelle 2019

Valtiovarainministeriön ehdotus talousarvioesitykseksi vuodelle 2019

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 ja talousyksikön päällikkö Lauri Taro p. 0295 160 481, valtioneuvoston kanslia

Palaa sivun alkuun