Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 1.10.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto
30.9.2020 15.28
Tiedote 614/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Seppo Määttä, osastopäällikkö p. 0295 160 598
- Strategisen tutkimuksen teema-alueet ja painopiste vuodelle 2021

Ulkoministeriö

Satu Santala, osastopäällikkö p. 0295 351 019
- Suomen edustaja Pohjoismaiden kehitysrahaston (NDF) johtokunnassa

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus

Katja Ahlfors, lähetystöneuvos p. 0295 350 191
- Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen hyväksyminen

Oikeusministeriö

Katariina Jahkola, hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 246
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle luonnoksesta komission delegoiduksi asetukseksi (operatiivisten henkilötietojen ryhmien ja rekisteröityjen ryhmien luettelointi)

Katri Kummoinen, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 266
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Jyrki Jauhiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 074
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (HE 117/2020 vp; EV 95/2020 vp)

Janne Kanerva, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 176
- Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamiseksi

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Helsingin hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen 2) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- Asiantuntijajäsenen ja asiantuntijajäsenten varajäsenten määrääminen vakuutusoikeuteen 31.12.2024 päättyvän toimikauden loppuun

Sisäministeriö

Matti Sarasmaa, raja- ja meriosaston osastopäällikkö, prikaatikenraali p. 0295 421 101
- Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta

Seppo Sivula, poliisitarkastaja, esittelijä p. 0295 488 591
- Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P.) päätösten XXXV-10 - XXXV-19 hyväksyminen

Puolustusministeriö

Petri Toivonen, vanhempi osastoesiupseeri p. 0295 140 700
- Turvallisuuskomitean varapuheenjohtajan asettaminen

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Riikka Pitkänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 054
- Kauttakuljetusluvan myöntäminen Companhia Brasileira de Cartuchosille Brasiliasta Suomen kautta Latviaan
- Vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Etelä-Afrikkaan

Valtiovarainministeriö

Matti Sillanmäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 444
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 b §:n muuttamisesta (HE 123/2020 vp; EV 96/2020 vp)

Minna Upola, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 172
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Elina Anttila, hallitussihteeri p. 0295 330 184
- Valtioneuvoston edustajan määrääminen Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen

Maa- ja metsätalousministeriö

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 411
- Määrärahan jako valtion rahoitusosuuden jakaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa momentille 30.40.62 myönnetyistä määrärahoista.
- Valtioneuvoston asetus kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Olli-Pekka Rantala, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 342 585
- Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta journalistisen sisällön edistämiseen vuonna 2020

Kimmo Kiiski, liikenneneuvos p. 0295 342 304
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Piia Nyström, lainsäädäntöneuvos p. 0295 342 969
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (sähköisen viestinnän käsittely lasten seksuaalisen hyväksikäytön estämiseksi)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Marjaana Aarnikka, kaupallinen neuvos p. 0295 062 122
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta (HE 103/2020 vp; EV 97/2020 vp)

Henri Backman, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 581
- Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Työ- ja elinkeinoministeriön kahden virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Marjaana Maisonlahti, hallitusneuvos p. 0295 163 288
- Hallituksen esitys eduskunnalle lainsäädännöksi työttömyyskassojen taloudellisten toimintamahdollisuuksien turvaamisesta

Ismo Tuominen, hallitusneuvos p. 0295 163 341
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen viran täyttäminen
- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerille

Pekka Paaermaa, hallitussihteeri p. 0295 163 180
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Elina Vaara, erityisasiantuntija p. 050 572 3942
- Valtioneuvoston asetus valtionavustuksen myöntämisestä Suomen ilmastopaneelin tehtävien täyttämiseksi
 

 
Sivun alkuun