Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 10.11.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 9.11.2022 15.27
Tiedote 638/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Arto Haapea, lähetystöneuvos p. 0295 350 416
- Kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Malesian hallituksen välillä tehdyn puitesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen
- Kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Thaimaan kuningaskunnan välillä tehdyn puitesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ann-Sofie Stude, ulkoasiainneuvos p. 0295 350 531
- Valtioneuvoston selonteko pohjoismaisista rajaesteistä

Oikeusministeriö

Arto Jääskeläinen, vaalijohtaja p. 0295 150 128
- Valtioneuvoston asetus kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

Anne Hartoneva, hallitusneuvos p. 0295 150 344
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen ja sen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 97/2022 vp; EV 117/2022 vp)

Päivi Tiainen-Hyrkäs, hallitusneuvos p. 0295 150 262
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain 1 a §:n muuttamisesta (HE 131/2022 vp; EV 118/2022 vp)

Virpi Koivu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 071
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Veli-Pekka Hautamäki, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 292
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 28/2022 vp; EV 108/2022 vp)

Jussi Päivärinne, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 122
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi tuotevastuusta ja tekoälyyn liittyvästä vastuusta

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Elina Siljamäki, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 248
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain, puoluelain, vaalilain 112 ja 143 l §:n sekä kansalaisaloitelain 10 §:n muuttamisesta

Sisäministeriö

Elina Rydman, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 586
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta

Hanne Huvila, henkilöstö- ja hallintojohtaja p. 0295 488 313
- Sisäministeriön virkamiesten määrääminen valtioneuvoston esittelijöiksi

Seppo Sivula, poliisitarkastaja, esittelijä p. 0295 488 591
- Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P.) päätösten XXXVI-1 - XXXVI-13 hyväksyminen

Puolustusministeriö

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Mervi Kuittinen, hallitusneuvos p. 0295 530 445
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain 90 §:n ja hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n muuttamisesta

Karri Safo, hallitusneuvos p. 0295 530 223
- Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Elina Isoksela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 116
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 73/2022 vp; EV 119/2022 vp)

Pasi Leppänen, finanssineuvos p. 0295 530 564
- Valtioneuvoston päätös Kanta-Hämeen hyvinvointialueen vuoden 2023 lainanottovaltuuden muuttamisesta

Heikki Kainulainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 557
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Minna Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 291
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 124/2022 vp; EV 110/2022 vp)

Ville Salonen, finanssineuvos p. 0295 530 388
- Valtioneuvoston päätös Pohjois-Savon hyvinvointialueen vuoden 2023 lainanottovaltuuden muuttamisesta

Veera Koski-Ekstén, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 316
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n ja tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta (HE 105/2022 vp; EV 115/2022 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Leo Liukkonen, hallitusneuvos p. 0295 330 388
- Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Marjaana Larpa, hallitusneuvos p. 0295 330 480
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 159/2022 vp; EV 126/2022 vp)

Henna Närhi, hallitussihteeri p. 0295 330 006
- Hallituksen esitys eduskunnalle korkeakoulututkintojen tunnustamisesta tehdyn maailmanlaajuisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Juha-Pekka Suomi, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 354
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikuntalain muuttamisesta

Aleksi Kalenius, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 291
- Muutos kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen yhteydessä toimivan arviointineuvoston kokoonpanossa 31.5.2026 päättyväksi toimikaudeksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Leo Olkkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 300
- Paikkatietoasiain neuvottelukunnan asettaminen

Katri Aho, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 235
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista

Teemu Nikula, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 055
- a) Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta (Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen) (EK 41/2022 vp; KAA 4/2020 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvät lausumat

Liikenne- ja viestintäministeriö

Minna Kivimäki, kansliapäällikkö p. 0295 342 389
- Väyläviraston pääjohtajan viran täyttäminen

Sabina Lindström, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 342 576
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ilmailulain ja liikenteen palveluista annetun lain 127 ja 128 §:n muuttamisesta

Minna Laatikainen, henkilöstöpäällikkö, esittelijä p. 0295 342 132
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Sara Vänttinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 177
- Eduskunnan kirjelmä Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston yhtiön toiminnasta vuodelta 2021 antaman kertomuksen johdosta (EK 31/2022 vp - K 6/2022 vp)

Inka Näkkäläjärvi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 052
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 91/2022 vp; EV 104/2022 vp; LiVM 9/2022 vp)
- Hallituksen esitys eduskunnalle Ruotsin kanssa taksiliikenteestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Outi Slant, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 094
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi horisontaalisista kyberturvallisuusvaatimuksista tuotteille, joissa on digitaalinen elementti (kyberkestävyyssäädös)

Katja Peltola, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 031
- Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden liikenteenalan lakien muuttamisesta

Pinja Oksanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 182
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annetun lain muuttamisesta

Eero Salojärvi, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 123
- Valtioneuvoston kirjelmä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi mediapalvelujen yhteisestä kehyksestä sisämarkkinoilla (eurooppalainen medianvapaussäädös) ja direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Nico Steiner, hallitusneuvos p. 0295 049 001
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilöstörahastolain ja tuloverolain 65 §:n muuttamisesta

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Business Finland Venture Capital Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Natalia Härkin, neuvotteleva virkamies p. 0295 047 168
- Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko kaupan toimialasta

Maria Hauptmann, johtava asiantuntija p. 0295 047 334
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 13 a luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Nadine Hellberg-Lindqvist, johtava asiantuntija p. 0295 047 023
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämisestä unionin markkinoilla (KOM(2022) 453 lopullinen)

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Suomen Hyötytuuli Oy:lle ja Gigawatti Oy:lle
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Caruna Espoo Oy:lle

Nathalie Dahl, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 232
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

Mari Hankaankorpi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 331
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta (HE 173/2022 vp; EV 130/2022 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Veli-Mikko Niemi, kansliapäällikkö p. 0295 163 425
- Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön viran täyttäminen

Jaska Siikavirta, johtaja p. 0295 163 394
- Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan asettaminen 1.12.2022-30.11.2026
- Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2023–31.12.2026

Lassi Kauttonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 577
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Pekka Paaermaa, hallitussihteeri p. 0295 163 004
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 179/2022 vp; EV 121/2022 vp)

Ympäristöministeriö

Lasse Tallskog, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 284
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 120/2022 vp; EV 112/2022 vp)

Heidi Sederholm, henkilöstöpäällikkö p. 0295 250 113
- Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Sini Pietilä, hallitussihteeri p. 0295 250 366
- Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista

Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
- Hallitussihteerin viran täyttäminen 1.1.2023 lukien

Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, hallitussihteeri p. 0295 250 397
- Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonpuistoja, kansallispuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi