Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 10.12.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto
9.12.2020 15.23
Tiedote 774/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen COVID-19 -rokotestrategiasta

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (ministeri Ohisalo).

Petri Vihervuori, finanssineuvos p. 0295 160 161
- Altia Oyj:n, Nordic Morning Group Oyj:n, Posti Group Oyj:n ja Vapo Oy:n osakkeiden hankkiminen

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Kalle Kankaanpää, lähetystöneuvos p. 0295 351 816
- Eduskunnan kirjelmä Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomuksesta 2019 EK 46/2020 vp - K 3/2020 vp

Oikeusministeriö

Sami Kiriakos, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 054
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta (HE 183/2020 vp; EV 169/2020 vp)

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietovarannosta, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta ja Oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 110/2020 vp; EV 137/2020 vp)

Puolustusministeriö

Perttu Wasenius, hallitussihteeri p. 0295 140 603
- Kutsunta-asiain keskuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Irja Peltonen, hallinto –ja kehitysjohtaja p. 0295 530 138
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen irtisanominen

Sami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2020 seitsemänneksi lisätalousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2020 seitsemännen lisätalousarvioesityksen (HE 192/2020 vp) täydentämisestä (HE 216/2020 vp; EK 45/2020 vp)

Mervi Kuittinen, hallitusneuvos p. 0295 530 445
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta

Arto Eno, finanssineuvos p. 0295 530 072
- Kansainvälisen rahoitusyhtiön pääoman korottaminen ja osakkeiden merkintä
- Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottaminen ja osakkeiden merkintä

Sakari Lehtiö, finanssineuvos p. 0295 530 439
- Valtiontakuun myöntäminen Suomen Pankille

Petri Syrjänen, budjettineuvos p. 0295 530 065
- Hakemukset ja ilmoitukset Pentti Kustaa Moision jäämistöstä
- Hakemus Voitto Kalervo Lehmuksen jäämistöstä

Jukka Vanhanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 239
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 170/2020 vp; EV 156/2020 vp)

Jarmo Huotari, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 418
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta (HE 147/2020 vp; EV 139/2020 vp)

Marja Niiranen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 238
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta (HE 143/2020 vp; EV 155/2020 vp)

Upi Talsi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 868
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tullilain muuttamisesta (HE 172/2020 vp; EV 166/2020 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Sini Keinonen, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 145
- Suomen ja Tanskan välillä Suomalais-tanskalaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen

Sami Aalto, hallitusneuvos p. 0295 330 082
- Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan nimittäminen toimikaudeksi 1.1.2021–31.12.2023

Hanna Kiiskinen, hallitusneuvos p. 0295 330 086
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Marja Kokkonen, metsäneuvos p. 0295 162 444
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta (HE 151/2020 vp; EV 149/2020 vp)

Jukka Mirvo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 468
- Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Tiina Pullola, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 108
- Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Rita Linna, hallitusneuvos p. 0295 342 559
- Väyläviraston irtaimen omaisuuden myynti

Niko-Matti Ronikonmäki, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 342 129
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 153/2020 vp; EV 142/2020 vp)

Päivi-Maria Virta, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 342 185
- Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Liisa Heinonen, hallitusneuvos p. 0295 064 131
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi riittävistä vähimmäispalkoista Euroopan unionissa (vähimmäispalkkadirektiivi)

Pauliina Kanerva, hallitusneuvos p. 0295 060 160
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 154/2020 vp; EV 138/2020 vp)

Kirsi Hyttinen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 048 263
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun muuttamisesta (HE 155/2020 vp; EV 140/2020 vp)

Riikka Hietanen, johtava asiantuntija p. 0295 047 078
- Hallituksen esitys eduskunnalle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 47 §:n sekä rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta

Jenni Tapio, johtava asiantuntija p. 0295 047 089
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (HE 205/2020 vp; EV 159/2020 vp)

Iida Huhtanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 346
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ydinenergialain, turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisesta (HE 8/2020 vp; EV 132/2020 vp)

Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta (HE 70/2020 vp; EV 146/2020 vp)

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Ismo Tuominen, hallitusneuvos p. 0295 163 341
- Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Kirsi Ruuhonen, hallitusneuvos p. 0295 163 239
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hannu Stålhammar, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 469
- Työterveyslaitoksen johtokunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2021–31.12.2023

Hanna Tossavainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 005
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien valtion osuuden maksamista koskevien säännösten muuttamisesta (HE 108/2020 vp; EV 148/2020 vp)

Liisa Holopainen, hallitussihteeri p. 0295 163 593
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 179/2020 vp; EV 157/2020 vp)

Milla Mustamäki, hallitussihteeri p. 0295 163 261
- Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Pekka Paaermaa, hallitussihteeri p. 0295 163 180
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta (HE 140/2020 vp; EV150/2020 vp)

Emmi Äärynen, hallitussihteeri p. 0295 163 517
- Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2021

- altioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2021 maksettavasta rintama-avustuksesta

Ympäristöministeriö

Tia Laine-Ylijoki-Laakso, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 150
- Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
- Suomalais-norjalaisen rajavesistökomission Suomen valtion edustajien määrääminen 1.1.2021 lukien 31.12.2021 päättyväksi kaudeksi
- Valtioneuvoston asetus ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutoksista

Johanna Korpi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 278
- Valtioneuvoston asetus perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2020-2025 myönnettävästä tuesta

 
Sivun alkuun