Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 10.3.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 9.3.2022 15.19
Tiedote 162/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Oikeusministeriö

Juho Martikainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 520
- 1) Valtioneuvoston asetus vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 2) Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 3) Valtioneuvoston asetus yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 4) Valtioneuvoston asetus valvotusta koevapaudesta, 5) Valtioneuvoston asetus yhdistelmärangaistukseen kuuluvan valvonta-ajan täytäntöönpanosta ja 6) Valtioneuvoston asetus ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Veli-Pekka Hautamäki, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 292
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön määräaikaisen neuvottelevan virkamiehen virkasuhteen täyttäminen

Sisäministeriö

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Apulaissotilasedustajien vaihdoksia

Valtiovarainministeriö

Panu Kukkonen, budjettineuvos p. 0295 530 134
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 muuttamisesta sekä neuvoston asetukseksi vuosia 2021-2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (rahoituskehysasetuksen) muuttamisesta.

Jaakko Weuro, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö p. 0295 530 322
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle katettuja joukkolainoja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi (HE 203/2021 vp; EV 1/2022 vp)

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 8/2022 vp; EV 14/2022 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eerikki Nurmi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 330 234
- Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen

Leo Liukkonen, hallitusneuvos p. 0295 330 388
- Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen

Elina Anttila, hallitussihteeri p. 0295 330 184
- Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Sami Aalto, hallitusneuvos p. 0295 330 082
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 127/2021 vp; EV 9/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Maa- ja metsätalousministeriö

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 152
- Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Olli-Pekka Rantala, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 342 585
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta (HE 250/2020 vp; KAA 8/2021 vp; EV 15/2022 vp)

Eeva Ovaska, hallitussihteeri p. 0295 342 354
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 237/2021 vp, EV 4/2022 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (HE 9/2022 vp; EV 12/2022 vp)

Timo Kaisanlahti, johtava asiantuntija p. 0295 047 139
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kirjanpitolain 1 luvun muuttamisesta (HE 221/2021 vp; EV 5/2022 vp)

Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
- Valtioneuvoston asetus sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022–2025

Katariina Tirri, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 180
- Palkkaturva-asiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.4.2022-31.3.2025

Ympäristöministeriö

Erja Werdi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 312
- Valtioneuvoston asetus maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina 2020-2025 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

 
Sivun alkuun