Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 11.6.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 10.6.2020 15.38
Tiedote 401/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Salminen Assi, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 215
- Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta

Ulkoministeriö

Järviaho Jyri, lähetystöneuvos p. 0295 351 449
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Ulkoministeriön itäosaston ja kehityspoliittisen osaston osastopäällikön tehtävään määrääminen

Hyvärinen Outi, lähetystöneuvos p. 0295 350 035
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.–31.12.2020 (EK 26/2020 vp; VNS 2/2020 vp)
- Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.–31.12.2020

Pohjankukka Kirsti, lähetystöneuvos p. 0295 350 038
- Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta

Pohjanpalo Maria, kaupallinen neuvos p. 0295 351 277
- Myönnetään valtuudet sopia noottienvaihdolla kahdenvälisten sijoitussuojasopimusten irtisanomisesta Latvian tasavallan hallituksen, Liettuan tasavallan hallituksen, Puolan tasavallan hallituksen, Romanian tasavallan hallituksen, Slovakian tasavallan hallituksen sekä Viron tasavallan hallituksen kanssa.

Oikeusministeriö

Koivukoski-Kouhia Piritta, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Helsingin hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D 20) täyttäminen 2) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- Asiantuntijajäsenten määrääminen markkinaoikeuteen 31.12.2023 päättyvän toimikauden loppuun
- Tuomarinkoulutuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Sisäministeriö

Tiukkanen Jarmo, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 606
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien eräiden määräysten täytäntöönpanosta

Puolustusministeriö

Korkala Antti, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 435
- Puolustusministeriön osastopäällikön viran täyttäminen
- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Laurila Petri, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen
- Virkavapauden myöntäminen puolustusministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Valtiovarainministeriö

Sarkio Juha, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 031
- Parlamentaarisen ohjausryhmän, valmisteluryhmän ja sihteeristön asettaminen aluehallinnon ja monialaisten maakuntien selvitystyöhön.

Henriksson Marketta, finanssineuvos p. 0295 530 441
- Valtiontakauksen myöntäminen komission eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäistä tukivälinettä (SURE-väline) varten ottamien lainojen vakuudeksi

Klimenko Annika, budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikkö p. 0295 530 180
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi (HE 66/2020 vp; EK 25/2020 vp)

Lantto Eeva, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 515
- Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Hernesmaa Anu, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 027
- Valtioneuvoston päätös Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen kunnan yhdistymisestä

Kostiainen Juho, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 178
- Valtiontakauksen myöntäminen työllisyysrahaston lainoille

Maa- ja metsätalousministeriö

Vanhatalo Juha, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2020/2021 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Marttila Päivi, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 205
- Maa- ja metsätalousministeriön hallitussihteerin viran (vaativuustaso 8,1) täyttäminen

Vänttinen Sara, hallitussihteeri p. 0295 162 065
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid- 19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä (HE 76/2020 vp; EV 58/2020 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Luomajärvi Jussi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Asp Emil, viestintäneuvos p. 0295 342 498
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Suominen Mari, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 306
- Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Jämsä Päivi, johtava erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 138
- Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdystä sopimuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Nummela Heidi, henkilöstö-ja hallintojohtaja p. 0295 047 988
- Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikön viran täyttäminen

Haapajärvi Virve, hallitusneuvos p. 0295 047 027
- Hallituksen esitys eduskunnalle kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hyvärinen Olli, kaupallinen neuvos p. 0295 047 026
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta, de minimis -asetuksen (EU) N:o 1407/2013 soveltamisajan jatkamisesta sekä eräiden horisontaalisten valtiontukisuuntaviivojen muuttamisesta

Kantanen Päivi, neuvotteleva virkamies p. 0295 048 938
- Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi 2020-2023

Turunen Krista, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Teräväinen Sami, hallitussihteeri p. 0295 060 088
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle EU:n oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämistä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 22/2020 vp; EV 49/2020 vp)
- Valtioneuvoston asetus Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 a §:n 1 ja 2 momentin kumoamisesta

Haapa-aho Kirsti, erityisasiantuntija p. 0295 047 172
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (HE 12/2020 vp; EV 55/2020 vp)

Nieminen Elli, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 42/2020 vp; EV 56/2020 vp)

Hyartt Anne, johtava asiantuntija p. 0295 047 175
- Valtioneuvoston asetus mittayksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hakari Kari, osastopäällikkö p. 0295 163 642
- Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston asettaminen toimikaudeksi 1.7.2020-30.6.2023

Maisonlahti Marjaana, hallitusneuvos p. 0295 163 288
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19 epidemian vuoksi annetun lain muuttamisesta (HE 78/2020 vp; EV 57/2020 vp)

Luomala Juha, sosiaalineuvos p. 0295 163 492
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta (HE 5/2020 vp; EV 52/2020 vp)

Päivänsalo Kirsi, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 195
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta (HE 15/2020 vp; EV 54/2020 vp) b) Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto toimittaa työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle selvityksen uudistuksen vaikutuksista 31.12.2021 mennessä.

Andersin Tuula, hallitussihteeri p. 0295 163 506
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä (HE 88/2019 vp; EV 45/2020 vp)

Äyräs-Blumberg Outi, hallitussihteeri p. 0295 163 260
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Äärynen Emmi, hallitussihteeri p. 0295 163 517
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa ja sen toimeenpanoa koskeviksi laeiksi (HE 28/2020 vp; EV 48/2020 vp)
- Ympäristövakuutuslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 15.6.2020 –14.6.2023

Ympäristöministeriö

Karjalainen Anu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 067
- Valtioneuvoston asetus asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2020–2023 myönnettävistä valtionavustuksista

Leppäkoski Anna, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
- Virkavapauden myöntäminen ympäristöministeriön kansainvälisten asiain neuvoksen virasta
- Ympäristöministeriön tietohallintojohtajan viran täyttäminen

Palaa sivun alkuun