Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 13.1.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.1.2022 15.21
Tiedote 8/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Heidi Kaila, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 313
- EU-asioiden komitean asettaminen

Merja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen ja sivuakkreditoinnin päättäminen
- Ulkoministeriön kaupallisen neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen (sijaisuus)

Katja Fokin, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 176
- Diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden perheenjäsenten ansiotyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Oikeusministeriö

Jussi Matikkala, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 486
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Heini Huotarinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 127
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliittisen mainonnan avoimuudesta ja kohdentamisesta sekä Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden ohjesäännön muuttamisesta.
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvoston direktiivien muuttamisesta (direktiivit unionin kansalaisen äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta Euroopan parlamentin vaaleissa ja paikallisvaaleissa)

Sisäministeriö

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Valtiovarainministeriö

Annika Klimenko, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 180
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2022 talousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2022 talousarvioesityksen (HE 146/2021 vp) täydentämisestä (HE 216/2021 vp; EK 48/2021 vp vuodelle 2022)

Maarit Pihkala, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 310
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta

Petri Syrjänen, budjettineuvos p. 0295 530 065
- Eduskunnan kirjelmä EK 22/2021 vp - O 4/2021 vp Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoito

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Atte Jääskeläinen, ylijohtaja p. 0295 330 309
- Ammattikorkeakoulujen toimilupien muuttamista koskevat päätökset
- Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Elina Anttila, hallitussihteeri p. 0295 330 184
- Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Timo Rämänen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 197
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi eläinten lääkitsemisestä annetun lain sekä eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 205/2021 vp; EV 217/2021 vp)

Hannu Miettinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 478
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rehulain muuttamisesta (HE 206/2021 vp; EV 187/2021 vp)

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 152
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 219/2021 vp; EV 230/2021 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Veli-Matti Syrjänen, liikenneneuvos p. 0295 342 124
- Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista tieliikenteen ajo- ja lepoaikoihin

Eeva Ovaska, hallitussihteeri p. 0295 342 354
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eeva Asikainen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 174
- Valtioneuvoston asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdystä sopimuksesta

Helinä Teittinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 017
- Suomen tasavallan ja Perun tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan

Kirsi Hyttinen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 048 263
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rekrytointitukikokeilusta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 160/2021 vp; EV 203/2021 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Henna Huhtamäki, hallitusneuvos p. 0295 163 072
- Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvasta Japanin kanssa tehdystä sopimuksesta

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 713
- Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 129/2021 vp; EV 208/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Maria Waltari, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 337
- Maailman terveysjärjestö WHO:n hallintoneuvoston 150. kokous 24.-29.1.2022

Harri Isokorpi, matemaatikko, esittelijä p. 0295 163 429
- Valtioneuvoston asetus yrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Jorma Pietiläinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 250 228
- Korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2022

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
- Valtioneuvoston asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan muutoksista

Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
- Ympäristöministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen viran täyttäminen

Hanne Lohilahti, erityisasiantuntija p. 0295 250 374
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

 
Sivun alkuun