Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 13.4.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.4.2023 15.20
Tiedote 168/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Heidi Kaila, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 313
- Eduskunnan kirjelmä eduskunnan työn lopettamisesta, rauenneista asioista ja eduskunnan kokoontumisesta (EK 87/2022 vp)

Elina Normo, istuntoasiainneuvos p. 0295 160 885
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Krista Oinonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 172
- 1) Valtioneuvoston asetus kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdystä kansainvälisestä yleissopimuksesta 2) Valtioneuvoston asetus rikoslain 11 luvun muuttamisesta annetun lain voimaantulosta 3) Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Sisäministeriö

Nina Routti-Hietala, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 242
- Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, hallitusneuvos p. 0295 140 431
- Kenttäpiispan virkaan nimittäminen

Valtiovarainministeriö

Seppo Tanninen, hallitusneuvos p. 0295 530 224
- Suomen valtion edustajan määrääminen ehdokkaaksi Euroopan investointipankin hallintoneuvoston jäseneksi
- Suomen valtion edustajan määrääminen ehdokkaaksi Euroopan investointipankin hallintoneuvoston varajäseneksi

Martti Salmi, finanssineuvos p. 0295 530 194
- Valtioneuvoston asetus Kroatian liittymisestä Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta

Pia Kivimies, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 183
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta (HE 280/2022 vp; EV 323/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle automaattista päätöksentekoa verotus- ja tulliasioissa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 224/2022 vp; EV 325/2022 vp)

Jenniina Virtanen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 003
- Virkavapauden myöntäminen valtiovarainministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Tea Niiranen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 319
- Eduskunnan vastaukseen (HE 317/2022 vp; EV 297/2022 vp) liittyvien lakien voimaantuloajankohdan korjaaminen siten, että lakeja on mahdollista soveltaa suunnitellulla tavalla

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Saara Ikkelä, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 330 109
- Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvoston kokoonpanon muuttaminen

Jonna Salmela, hallitussihteeri p. 0295 330 014
- Valtioneuvoston edustajan määrääminen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen

Maa- ja metsätalousministeriö

Leena Arpiainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 238
- Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen vahvistaminen ajalta 1.1.-31.12.2022 ja Metsähallituksen voiton tuloutuksesta päättäminen

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja puutarhatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Saara Louko, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 048
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta tieturvallisuuspaketiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mira Sinkkonen, johtava asiantuntija p. 0295 047 293
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 208/2022 vp; EV 335/2022 vp)

Mari Leinonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 087
- Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Työ- ja elinkeinoministeriön kahden virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tuula Helander, johtaja p. 0295 163 480
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi biopankkilain muuttamisesta (HE 247/2022 vp; EV 309/2022 vp)
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 246/2022 vp; EV 300/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Laura Terho, hallitusneuvos p. 0295 163 550
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista sekä varhaiskasvatuslain 53 §:n muuttamisesta (HE 300/2022 vp; EV 301/2022 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 299/2022 vp; EV 315/2022 vp)

Noora Silmonen, lakimies, esittelijä p. 0295 163 266
- Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2026 päättyväksi toimikaudeksi

Sirkka Sivula, lakimies, esittelijä p. 0295 163 007
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 191/2022 vp; EV 328/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Ympäristöministeriö

Leila Suvantola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 433
- Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulain 67 §:n 1 momentin ja 137 §:n 1 momentin muuttamisesta

 
Sivun alkuun