Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 14.3.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 13.3.2019 15.26
Tiedote 151/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Valtiosihteeri Vesa Vihriälän virkavakuutus
- Valtiosihteeri Anssi Kujalan virkavala

Kari Peltonen, hallitusneuvos p. 0295 160 288
- Valtioneuvoston kanslian rakennusneuvoksen viran täyttäminen

Maaret Suomi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 030
- Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen ja lähetystöneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päälliköiden tehtävän päättyminen
- Edustuston päälliköiden tehtävään määrääminen

Maria Guseff, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 158
- Valtuuskunnan asettaminen UNOPS:n (UN Office for Project Services) kanssa käytäviin isäntämaasopimusneuvotteluihin

Sari Annika Rautio, lähetystöneuvos p. 0295 351 534
- Kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen kemikaaliliitteen luetteloon 1 tehtyjen muutosten hyväksyminen

Oikeusministeriö

Pekka Pulkkinen, apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 150 224
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n muuttamisesta sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 211/2018 vp; EV 256/2018 vp) b)

Ville Hinkkanen, apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 150 165
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikoslain 2 a luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 271/2018 vp; EV 227/2018 vp)

Kirsi Pulkkinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 438
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 177/2018 vp; EV 220/2018 vp)

Mika Risla, hallitussihteeri p. 0295 150 190
- Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 14.5.2020 päättyväksi toimikaudeksi

Sisäministeriö

Hanna Helinko, hallitusneuvos p. 0295 488 230
- Valtioneuvoston asetus liputuksesta Suomen lipulla annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Puolustusministeriö

Perttu Wasenius, hallitussihteeri p. 0295 140 603
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta ja asevelvollisuuslain 3 §:n muuttamisesta (HE 139/2018 vp; EV 273/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 13/2018 vp; EV 231/2018 vp)

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Päivi Nerg, hallintopolitiikan alivaltiosihteeri, p.+35 8295530063
- Valtiovarainministeriön neuvottelujohtajan viran täyttäminen

Janne Häyrynen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 346
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 277/2018 vp; EV 243/2018 vp)

Jari Salokoski, finanssineuvos p. 0295 530 437
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 257/2018 vp; EV 222/2018 vp)

Seppo Tanninen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 224
- Valtioneuvoston asetus Sloveniaan sovelletun Euroopan vakausmekanismin peruspääoman jakoperusteen väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättymisen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta

Jaana Mikkola, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 665
- Eduskunnan vastaus eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta (HE 306/2018 vp; EV 262/2018 vp)

Marja Niiranen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 238
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitettuihin erityisjärjestelmiin sovellettavien seuraamusmaksujen ja veronkantomenettelyn uudistamisesta (HE 283/2018 vp; EV 239/2018 vp)

Isamaria Räsänen, neuvotteleva virkamies p. 0295 16001
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Digi- ja väestötietovirastosta sekä aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta (HE 233/2018 vp; EV 269/2018 vp)

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta (HE 303/2018 vp; EV 254/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 317/2018 vp; EV 279/2018 vp)

Tomi Voutilainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 453
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta (HE 60/2018 vp; EV 241/2018 vp)

Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
- Keskusverolautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tapio Kosunen, ylijohtaja p. 0295 330 440
- Päätös ammattikorkeakouluille osoitettavasta valtion vastinrahoituksesta suhteessa niiden keräämiin yksityisiin rahalahjoituksiin

Joni Hiitola, hallitusneuvos p. 0295 330 108
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 194/2018 vp; EV 266/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Laura Hansén, hallitusneuvos p. 0295 330 098
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 ja 30 §:n muuttamisesta (HE 285/2018 vp; EV 257/2018 vp)
- Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen yhteishausta

Maa- ja metsätalousministeriö

Kirsi Taipale, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 451
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 261/2018 vp; EV 249/2018 vp)

Johanna Wallius, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 244
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläintautilain muuttamisesta (HE 288/2018 vp; EV 258/2018 vp)

Jussi Laanikari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 432
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi riistavahinkolain muuttamisesta (HE 263/2018 vp; EV 282/2018 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jorma Hörkkö, hallitusneuvos p. 0295 342 503
- Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä kansainvälisestä tieliikenteestä 27 päivänä lokakuuta 1995 tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Tuomas Kaivola, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 366
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta (HE 318/2018 vp; EV 234/2018 vp)

Sirkku Jaakkola, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 099
- Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteen muutosten, mainittuun pöytäkirjaan liittyvien nestemäisten vaarallisten kemikaalien merikuljetussäännöstön ja kemikaalien irtolastikuljetussäännöstön muutosten, alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä vuonna 2004 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvän BWMS-säännöstön hyväksyminen

Aino Still, lakimies, esittelijä p. 0295 342 041
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 86/2018 vp; EV 230/2018 vp) b) eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sami Teräväinen, hallitussihteeri p. 0295 060 088
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 19 §:n ja rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 292/2018 vp; EV 237/2018 vp)

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Palkkaturva-asiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.4.2019-31.3.2022

Mikko Paloneva, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 063
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta (HE 228/2018 vp; EV 217/2018 vp)

Johanna Ylitepsa, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 064 207
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuosilomalain muuttamisesta (HE 219/2018 vp; EV 263/2018 vp)
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 97/2018 vp; EV 236/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Sosiaali- ja terveysministeriö

Anne Ilkka, hallitusneuvos p. 0295 163 384
- Poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.4.2019 – 31.5.2021

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan viran (VL11) täyttäminen

Ympäristöministeriö

Charlotta von Troil, hallitussihteeri p. 0295 250 364
- Suomalais-norjalaisen rajavesistökomission suomalaisten edustajien nimeäminen 14.3.2019 lukien 31.12.2020 päättyväksi kaudeksi

Palaa sivun alkuun