Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 15.10.2020

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 14.10.2020 15.26
Tiedote 648/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Muutos sote-ministerityöryhmän kokoonpanossa

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään määrääminen ja valtuutus
- Ulkoasiainhallinnon tarkastajan tehtävään määrääminen
- Ulkoministeriön ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen ja ulkoministeriön apulaisosastopäällikön tehtävään määrääminen

Maria Pohjanpalo, kaupallinen neuvos p. 0295 351 277
- Valtioneuvoston asetus sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojelusta Suomen ja Romanian välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta

Oikeusministeriö

Katariina Jahkola, hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 246
- Sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen

Pekka Pulkkinen, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 224
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Sisäministeriö

Johanna Hakala, hallitusneuvos p. 0295 488 452
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Marketta Henriksson, finanssineuvos p. 0295 530 441
- Vuoden 2021 alustava talousarviosuunnitelma

Sakari Lehtiö, finanssineuvos p. 0295 530 439
- Valtiontakauksien myöntäminen Viking Line Abp:n lainoille

Leo Parkkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 372
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Seppo Tanninen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 224
- Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta NAB-järjestelyn vakuudeksi sekä Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi

Jukka Vanhanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 239
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 112/2020 vp, EV 100/2020 vp)

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 530 411
- Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajan viran täyttäminen

Antti Makkonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 013
- Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Upi Talsi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 868
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jorma Waldén, johtaja p. 0295 330 338
- Tekijänoikeusneuvoston kokoonpanon muuttaminen 14.10.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Piritta Sirvio, hallitusneuvos p. 0295 330 238
- Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Anna Kankaanpää, hallitusneuvos p. 0295 330 403
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Johanna Wallius, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 244
- Hallituksen esitys eduskunnalle eläintautilaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä osuudesta Veikkaus Oy:n tuotosta annetun valtioneuvoston asetuksen nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hanna Laurila, hallitusneuvos p. 0295 342 025
- Hallituksen esitys eduskunnalle liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta

Emma Särkkä, erityisasiantuntija p. 0295 342 143
- Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Virve Haapajärvi, hallitusneuvos p. 0295 047 027
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 99/2020 vp) täydentämisestä (HE 106/2020 vp; EV 98/2020 vp)

Mikko Holm, hallitusneuvos p. 0295 047 377
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 120/2020 vp; EV 102/2020 vp)

Anja Liukko, hallitusneuvos p. 0295 062 078
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 71 §:n ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Tuija Ypyä, neuvotteleva virkamies p. 0295 062 115
- Valtioneuvoston asetus yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta

Emmi Äijälä, hallitussihteeri p. 0295 047 216
- Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Johanna Ylitepsa, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 064 207
- Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 340. hallintoneuvoston kokoukseen 2. - 14.11.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö

Susanna Rahkonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 215
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 13/2020 vp; EV 99/2020 vp)

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan viran täyttäminen

Liisa Holopainen, hallitussihteeri p. 0295 163 593
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Anu Kangasjärvi, hallitussihteeri p. 0295 163 224
- Sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan kokoonpanon muuttaminen 30.6.2022 päättyväksi toimikaudeksi
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 4 luvun ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Tiina Muinonen, hallitussihteeri p. 0295 163 185
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Ympäristöministeriö

Anu Karjalainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 067
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
- Ympäristöministeriön hallitussihteerin määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen.
- Virkavapauden myöntäminen ympäristöministeriön kansainvälisten asiain neuvoksen virasta

Pasi Kallio, hallitussihteeri p. 0295 250 251
- Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Matleena Haapala, hallitussihteeri p. 0295 250 332
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

 
Sivun alkuun