Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 16.4.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto
15.4.2020 15.22
Tiedote 248/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Jyri Järviaho, lähetystöneuvos p. 0295 351 449
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Outi Hyvärinen, lähetystöneuvos p. 0295 350 035
- Suomen osallistuminen EU:n sotilaallisessa EUNAVFOR MED Irini -kriisinhallintaoperaatiossa Välimerellä

Oikeusministeriö

Arto Jääskeläinen, vaalijohtaja p. 0295 150 128
- Eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2019 eduskuntavaaleissa antaman kertomuksen johdosta (EK 3/2020 vp; K 19/2019 vp)
- Eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa antaman kertomuksen johdosta (EK 4/2020 vp; K 21/2019 vp)

Veikko Minkkinen, hallitusneuvos p. 0295 150 052
- Hallituksen esitys eduskunnalle ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta

Jyrki Jauhiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 074
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi

Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 502
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Niklas Vainio, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 041
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta (HE 1/2020 vp; EV 23/2020 vp)

Puolustusministeriö

Jouko Tuloisela, hallitusneuvos p. 0295 140 412
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 92/2019 vp; EV 9/2020)

Sinikka Vahvaselkä, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 431
- Kenraalin virkaan nimittäminen puolustusvoimissa

Valtiovarainministeriö

Juha Majanen, hallinto –ja kehitysjohtaja p. 0295 530 247
- Valtiovarainministeriön valtiosihteerin kansliapäällikkönä viran täyttäminen
- Valtiovarainministeriön viestintäjohtajan viran täyttäminen

Sami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
- Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2021-2024
- Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024

Anna Hyvärinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 405
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 2 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020, komission ehdotuksesta joustovälineen varojen käyttöönotosta, komission ehdotuksesta ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta ja komission ehdotuksesta neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 1311/2013 muuttamisesta (lisäbudjetti nro 2/2020; Euroopan unioni)

Erkki Papunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 167
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pia Nyblom, hallintojohtaja p. 0295 330 235
- Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikön viran täyttäminen

Marjaana Larpa, hallitussihteeri p. 0295 330 350
- Rekisteröidyille yhdistyksille myönnettyjen perusopetuslaissa tarkoitettujen opetuksen järjestämistä koskevien lupien peruuttaminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Susanna Paakkola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 448
- Hallituksen esitys eduskunnalle maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskeviksi laeiksi

Timo Rämänen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 197
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta (HE 3/2020 vp; EV 22/2020 vp)

Pirjo Tomperi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 234
- Hallituksen esitys eduskunnalle taimiaineistolain muuttamisesta

Pekka Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 456
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta (HE 105/2019 vp; EV 11/2020)

Leena Arpiainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 238
- Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen vahvistaminen ajalta 1.1.-31.12.2019 ja Metsähallituksen voiton tuloutuksesta päättäminen

Teemu Nikula, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 055
- Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Sini Wirén, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 532
- Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi

Mari Suominen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 306
- 1) Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M326 2) Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M327 3) Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 4/2020

Mira Karppanen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 094
- Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta

Sofia Johansson, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 048
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 106/2019 vp; EV 3/2020 vp)

Emma Särkkä, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 143
- Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kirsi Hyttinen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 048 263
- Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Outi Kuivasniemi, kansainvälisten asiain neuvos p. 0295 163 117
- Liittymishakemuksen jättäminen Kansainvälisen rokoteinstituutin (International Vaccine Institute, IVI) perustamissopimukseen.
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetuksen (EU) 369/2016 muuttamisesta hätätilanteen tuen antamisesta covid-19-tilanteessa

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta

Kirsi Päivänsalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 195
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta (HE 87/2019 vp; EV 12/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee automaattisen päätöksenteon vaatimat yleislainsäädännön muutokset viivytyksettä, jotta hallinnonalakohtaiset automaattista päätöksentekoa koskevat säädösmuutokset voidaan tehdä perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla.

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerille

Pekka Paaermaa, hallitussihteeri p. 0295 163 180
- Työllisyysrahaston hallintoneuvoston kokoonpanon muuttaminen

Ympäristöministeriö

Erja Werdi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 312
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta (HE 9/2020 vp; EV 13/2020 vp)

Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
- Virkavapauden myöntäminen ympäristöministeriön kansainvälisten asiain neuvoksen virasta

Sivun alkuun