Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 16.6.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 15.6.2022 15.20
Tiedote 388/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Valtioneuvoston kanslian määräaikaisesti täytettävän osastopäällikön viran täyttäminen

Ulkoministeriö

Leena Liukkonen, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 547
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen Euroopan parlamentin asetusten, neuvoston asetusten sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta viisumimenettelyn digitalisoimiseksi

Johanna Ala-Nikkola, kaupallinen neuvos p. 0295 351 122
- Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Puolan kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
- Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Bulgarian kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta

Oikeusministeriö

Anne Hartoneva, hallitusneuvos p. 0295 150 344
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen ja sen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Corinna Tammenmaa, kieliasiainneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 181
- Muutos Ahvenanmaan valtuuskunnan kokoonpanossa

Pamela Sarasmo, hallitussihteeri p. 0295 150 077
- Valtioneuvoston periaatepäätös kielipoliittisesta ohjelmasta

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Sami Demirbas, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 233
- Hallituksen esitys eduskunnalle avoimuusrekisterilaiksi

Sisäministeriö

Marja-Riitta Salokannel, henkilöstö- ja hallintojohtaja p. 0295 488 304
- Sisäministeriön virkamiesten määrääminen valtioneuvoston esittelijöiksi

Berit Kiuru, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 283
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Tuuli Tuunanen, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 658
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Puolustusministeriö

Minnamaria Nurminen, hallitusneuvos p. 0295 140 602
- Kutsunta-asiain keskuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Valtiovarainministeriö

Pauli Kariniemi, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 210
- Hallituksen esitys eduskunnalle kotitalouksien velkaantumista rajoittavaksi lainsäädännöksi

Pasi Leppänen, finanssineuvos p. 0295 530 564
- Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen taloutta koskevien tietojen toimittamisesta
- Valtioneuvoston päätös hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän lainanottovaltuuksista vuodelle 2023

Anna Hyvärinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 405
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä muuttamiseksi (varainhoitoasetuksen 48, 99, 107 ja 108 artiklojen muuttaminen)

Tanja Mikkonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 341
- Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 1 a ja 10 §:n muuttamisesta

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Valtioneuvoston asetus arvonlisäverosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Krista Sinisalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 248
- Valtioneuvoston asetus sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta annetun lain 4 §:n 3 momentin voimaantulosta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen

Maa- ja metsätalousministeriö

Vilja Klemola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 309
- Valtioneuvoston päätös yhdyskuntajäteveden uudelleenkäytön tarpeettomuudesta maatalouden keinokasteluun Suomessa

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2022/2023 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
- Valtioneuvoston asetus poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta maataloustuottajille vuonna 2022
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Kirsi Miettinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 342 570
- Valtioneuvoston asetus tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta

Minna Laatikainen, henkilöstöpäällikkö, esittelijä p. 0295 342 132
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Työ- ja elinkeinoministeriön kuuden virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Arto Rajala, hallitusneuvos p. 0295 064 828
- Valtuuskunnan asettaminen Euroopan energiaperuskirjaa käsittelevän konferenssin ad hoc -kokoukseen 24.6.2022 Brysselissä

Mikko Härkönen, neuvotteleva virkamies p. 0295 047 889
- Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista vuosina 2022–2027
- Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän varapuheenjohtajan määrääminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Pasi Pohjola, strategiajohtaja p. 0295 163 585
- Valtion tehtävien luovuttaminen erityistehtäväyhtiöön ja erityistehtäväyhtiön pääomittaminen Finvac

Kirsi Terhemaa, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 546
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön lakimiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Eva Aalto, hallitussihteeri p. 0295 163 125
- Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Emmi Vettenranta, asiantuntija, esittelijä p. 0295 163 772
- Sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.7.2022 – 30.6.2025

Ympäristöministeriö

Hanne Lohilahti, erityisasiantuntija p. 0295 250 374
- Alueen lunastaminen luonnonsuojelutarkoituksiin

Jaakko Kuisma, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 442
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä (teollisuuspäästödirektiivin muuttaminen)

Juha Lahtela, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 371
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollisuuslaitosten ympäristötietojen ilmoittamisesta ja teollisuuspäästöportaalin perustamisesta (päästöportaaliasetus)

Milla Reinilä, kehittämispäällikkö p. 0295 250 110
- Ympäristöministeriön hallitussihteerin määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Jouni Nissinen, erityisasiantuntija p. 050 325 5976
- Valtioneuvoston asetus betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista

 
Sivun alkuun