Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 17.6.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.6.2020 15.17
Tiedote 426/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (ministeri Harakka)

Leena Morri, johtava asiantuntija p. 0295 161 103
- Virkavapauden myöntäminen valtioneuvoston kanslian arviointineuvokselle

Ulkoministeriö

Niklas Lindqvist, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 517
- Myönnetään valtuudet tehdä noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä siviilialan lentomiehistön maahantulon helpottamisesta

Oikeusministeriö

Tanja Innanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 338
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusrekisterikeskuksen johtajan viran täyttäminen määräajaksi 1.8.2020-31.7.2025

Valtiovarainministeriö

Sami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024 antaman selonteon johdosta (EK 29/2020 vp; VNS 1/2020 vp)

Kristina Sarjo, finanssineuvos p. 0295 530 055
- Suomen valtion edustajan määrääminen Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin hallintoneuvoston jäseneksi
- Suomen valtion edustajan määrääminen Kansainvälisen investointitakauslaitoksen neuvoston jäseneksi
- Suomen valtion edustajan määrääminen Euroopan investointipankin valtuuston jäseneksi
- Suomen valtion edustajan määrääminen Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin hallintoneuvoston jäseneksi
- Suomen valtion edustajan määrääminen Aasian infrastruktuuri-investointipankin hallintoneuvoston jäseneksi
- Suomen valtion edustajan määrääminen Pohjoismaiden investointipankin neuvoston jäseneksi

Petri Syrjänen, budjettineuvos p. 0295 530 065
- Hakemukset ja ilmoitukset Pentti Leo Sieväsen jäämistöstä

Seppo Tanninen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 224
- Suomen valtion edustajan määrääminen Euroopan vakausmekanismin (EVM) hallintoneuvoston jäseneksi

Anna Hyvärinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 405
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 5 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission ehdotuksesta ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta (lisäbudjetti nro 5/2020; Euroopan unioni)

Harri Joiniemi, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 105
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta tiettyjen veroalan tietojen toimittamiselle ja vaihtamiselle asetettujen määräaikojen kiireelliseksi lykkäämiseksi COVID-19-pandemian vuoksi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Elina Immonen, yksikön johtaja, hallitusneuvos p. 0295 342 126
- Valtioneuvoston asetus liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen myöntämisen edellytyksistä

Kaisa Laitinen, viestintäneuvos p. 0295 342 608
- Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen digitaalisessa laajakaistaisessa matkaviestinverkossa taajuusalueella 25,1-27,5 gigahertsiä

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tarja Kröger, hallitusneuvos p. 0295 048 937
- Eduskunnan kirjelmä väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä annetun valtioneuvoston asetuksen johdosta (EK 27/2020 vp – M 22/2020 vp)

Marjaana Aarnikka, kaupallinen neuvos p. 0295 062 122
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Paula Laine-Nordström, hallitussihteeri p. 0295 047 110
- Työsuhdekeksintölautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2021 päättyvän toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi

Eriika Melkas, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 134
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Anne Ilkka, hallitusneuvos p. 0295 163 384
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston asetuksesta kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja (EK 28/2020 vp - M 23/2020 vp)

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisten asiain johtajalle

Mikko Horko, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 344
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Sirpa Sarlio, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 328
- Valtioneuvoston periaatepäätös Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030
- Kansanterveyden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.8.2020 – 31.7.2023

Ympäristöministeriö

Magnus Cederlöf, ympäristöneuvos p. 0295 250 060
- Valtioneuvoston ilmastovuosikertomus 2020

Palaa sivun alkuun