Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 17.2.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 16.2.2022 15.21
Tiedote 101/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Valtioneuvoston kanslian hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista

Päivi Pietarinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 354
- Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 17 §:n muuttamisesta

Ulkoministeriö

Pasi Tuominen, konsulipäällikkö p. 0295 351 202
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Tarja Kangaskorte, lähetystöneuvos p. 0295 350 292
- Yhdistyneiden kansakuntien naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) 66. istunto 14.3.-25.3.2022 New Yorkissa

Katja Fokin, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 176
- Hallituksen esitys eduskunnalle diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden perheenjäsenten ansiotyöstä Namibian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Oikeusministeriö

Antti Leinonen, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 150 264
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta asetukseksi oikeudellisen yhteistyön digitalisoinnista ja oikeussuojan saatavuudesta rajat ylittävissä siviili-, kauppa- ja rikosoikeudellisissa asioissa ja tiettyjen oikeudellista yhteistyötä koskevien säädösten muuttamisesta sekä direktiiviksi tiettyjen säädösten muuttamisesta oikeudellisen yhteistyön digitalisoinnin osalta

Sami Kiriakos, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 054
- Hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 015
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Leena Mäkipää, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 082
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin ja direktiivin 2008/99/EY korvaamisesta

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön määräaikaisen neuvottelevan virkamiehen virkasuhteen täyttäminen

Sisäministeriö

Kukka Krüger, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 270
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikkeen välineellistämiseen vastaamiseksi

Sanna Leinonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 458
- Valtioneuvoston asetus matkustusoikeuden osoittamisesta eräissä tapauksissa

Valtiovarainministeriö

Karri Safo, hallitusneuvos p. 0295 530 223
- Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Antero Toivainen, hallitusneuvos p. 0295 530 098
- Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden Guernseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten muuttamisesta tehtyjen pöytäkirjojen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
- Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden Mansaaren kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten muuttamisesta tehtyjen pöytäkirjojen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Päivi Rissanen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 305
- Valtioneuvoston periaatepäätös etätyön käyttöä koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen kumoamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Leo Liukkonen, hallitusneuvos p. 0295 330 388
- Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 494
- Valtioneuvoston periaatepäätös Manner-Suomen vesiviljelystrategiasta 2030

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 411
- Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmaehdotuksen 2021–2027 hyväksyminen ja ohjelman EU-rahoitusosuuksien jako Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Minna Laatikainen, henkilöstöpäällikkö, esittelijä p. 0295 342 132
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Arto Rajala, hallitusneuvos p. 0295 064 828
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusiutuvien kaasujen, maakaasun ja vedyn sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (kaasumarkkina-asetus)
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvien kaasujen, maakaasun ja vedyn sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (kaasumarkkinadirektiivi)

Mikko Härkönen, neuvotteleva virkamies p. 0295 047 889
- Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän varapuheenjohtajan määrääminen

Maria Kekki, neuvotteleva virkamies p. 0295 047 108
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta metaanipäästöjen vähentämisestä energiasektorilla

Juha Keski-Koukkari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 206
- Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilun voimassaolon jatkamista koskevaksi lainsäädännöksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Joni Komulainen, hallitusneuvos p. 0295 163 453
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamiseksi

Arja Ruponen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 169
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kaisa Lähdepuro, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 163 419
- YK:n huumausainetoimikunnan (CND) 65. istunto 14.-18.3.2022

Ympäristöministeriö

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
- Valtuuskunnan asettaminen Itämeren suojelukomission (HELCOM) 43. vuosikokoukseen 3.–4.3 2022

Milla Reinilä, kehittämispäällikkö p. 0295 250 110
- Virkavapauden myöntäminen ympäristöministeriön kansainvälisten asiain neuvoksen virasta

 
Sivun alkuun