Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 17.6.2021

Valtioneuvoston viestintäosasto
16.6.2021 15.26
Tiedote 382/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Sanna Helopuro, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 170
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Saarikko ja Kurvinen)

Nina Brander, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 347
- Valtioneuvoston periaatepäätös Arktisen politiikan strategiasta

Leena Morri, johtava asiantuntija p. 0295 161 103
- Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Sari Mäkelä, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 446
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain muuttamisesta (HE 232/2020 vp; EV 58/2021 vp)

Oikeusministeriö

Johanna Suurpää, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 150 534
- Parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän toimikausien jatkaminen sekä työryhmän kokoonpanon muuttaminen

Jussi Matikkala, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 486
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 81/2021 vp; EV 83/2021 vp)

Jussi Päivärinne, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 122
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, saatavien perinnästä annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja luottotietolain 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 59/2021 vp; EV 79/2021 vp)

Anna Kiiskinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 134
- Valtioneuvoston asetus kielilain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen
- 1) Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Pohjanmaan käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- Turun hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Heidi Aliranta, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 367
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi muiksi virka-apua koskeviksi laeiksi / Huom! Poistettu asialistalta, tulee käsittelyyn 23.6.

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Tuija Saari, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 566
- Virkavapauden myöntäminen sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön lainsäädäntöneuvokselle

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Riikka Pitkänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 054
- Vientiluvan myöntäminen IC2 Feeniks Oy:lle Australiaan

Valtiovarainministeriö

Paula Kirppu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 552
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 16/2021 vp; EV 41/2021 vp)

Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain ja veronkantolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 75/2021 vp; EV 85/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Riitta Kaivosoja, ylijohtaja p. 0295 330 129
- Kansallisgallerian pääjohtajan tehtävään nimittäminen

Paavo-Petri Ahonen, opetusneuvos p. 0295 330 247
- Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten nimittäminen sekä varapuheenjohtajan määrääminen toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2024
- Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien puheenjohtajien ja jäsenten nimittäminen toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2024
- Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtajan ja jäsenten nimittäminen toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2024

Sami Aalto, hallitusneuvos p. 0295 330 082
- Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta

Hanna Kiiskinen, hallitusneuvos p. 0295 330 086
- Hallituksen esitys eduskunnalle elokuvien yhteistuotannosta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi elokuvien yhteistuotannosta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Johanna Wallius, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 244
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ruokahallinnon tietovarannosta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 262/2020 vp; EV 51/2021 vp)

Markus Lounela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 052
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid- 19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä (HE 77/2021 vp; EV 80/2021 vp)
- Valtioneuvoston asetus maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 12 §:n muuttamisesta

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta annetun asetuksen 4 ja 11 §:n muuttamisesta

Päivi Marttila, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 205
- Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Sara Vänttinen, hallitussihteeri p. 0295 162 065
- Valtioneuvoston asetus päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019—2021 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Irja Vesanen-Nikitin, hallitusneuvos p. 0295 342 544
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vesiliikennelain muuttamisesta (HE 54/2021 vp; EV 77/2021 vp)

Emmi Nykänen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 397
- Valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta

Katja Peltola, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 031
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi merilain 1 luvun ja alusrekisterilain muuttamisesta (HE 9/2021 vp; EV 45/2021 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Virve Haapajärvi, hallitusneuvos p. 0295 047 027
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta (HE 210/2020 vp; EV 74/2021 vp)
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista

Olli Sorainen, hallitusneuvos p. 0295 048 022
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 253/2020 vp; EV 89/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Sari Haavisto, neuvotteleva virkamies p. 0295 047 154
- Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Päivi Kantanen, neuvotteleva virkamies p. 0295 048 938
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 4/2021 vp; EV 78/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Liisa Lundelin-Nuortio, neuvotteleva virkamies p. 0295 048 261
- 1) Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Eeva Vartio, hallitussihteeri p. 0295 047 082
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 86/2021 vp; EV 86/2021 vp)

Linda Kumpula, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 060 125
- Lupa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n FiR 1 -tutkimusreaktorin käyttöön

Mirjami Tanner, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 167
- Ydinvastuulain 18 §:n mukainen ydinlaitoksen haltijan vastuun enimmäismäärän alentaminen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa koskevan käyttölupapäätöksen yhteydessä

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kaisu Ahtola, hallitussihteeri p. 0295 163 785
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta (HE 259/2020 vp; EV 68/2021 vp)

Joni Rehunen, erityisasiantuntija p. 0295 163 435
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 72/2021 vp; EV 72/2021 vp)

Ympäristöministeriö

Esko Hyvärinen, ympäristöneuvos p. 0295 250 094
- Valtioneuvoston asetus luonnonsuojeluasetuksen liitteiden muuttamisesta

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
- Valtioneuvoston asetus Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta

Piia Kähkölä, hallitussihteeri p. 0295 250 254
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 50/2021 vp; EV 73/2021 vp)

Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
- Ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen
- Ympäristöministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

 
Sivun alkuun