Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 17.9.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.9.2020 15.17
Tiedote 579/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Heidi Alajoki, hallitussihteeri p. 0295 160 441
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Suomen edustajan valtuutus Yhdistyneiden Kansakuntien Afrikan Talouskomissioon (UNECA)

Maria Guseff, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 158
- Suomen tasavallan hallituksen ja Namibian tasavallan hallituksen välillä niiden diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden perheenjäsenten ansiotyöstä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Oikeusministeriö

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pohjanmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen
- 1) Keski-Suomen käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Pohjois-Savon käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Jorma Kantola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 488 215
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien eräiden määräysten täytäntöönpanosta (HE 96/2020 vp; EV 94/2020 vp)

Valtiovarainministeriö

Juha Majanen, hallinto –ja kehitysjohtaja p. 0295 530 247
- Valtiovarainministeriön oikeuttaminen valtion puolesta hyväksymään Tietokarhu Oy:n asettaminen selvitystilaan.

Janne Häyrynen, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö p. 0295 530 346
- Valtiovarainministeriön hallitussihteerin määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Katri Aho, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 375
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi asetusten (EU) 2017/2402 ja (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta (arvopaperistamiskehyksen muutokset)

Anna Hyvärinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 405
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 8 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 (lisäbudjetti 8/2020; Euroopan unioni)

Maa- ja metsätalousministeriö

Leo Olkkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 300
- Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sini Wirén, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 532
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta

Mari Suominen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 306
- Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) C liitteen muutosten hyväksyminen
- Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteiden muutosten hyväksyminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Sipoon Energia Oy:lle

Sosiaali- ja terveysministeriö

Laura Terho, lakimies p. 0295 163 550
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Sara Viljanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 315
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Erja Werdi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 312
- Valtioneuvoston asetus kaupunkien vesien hallintaa ja niiden haitallisten aineiden vähentämistä koskeviin hankkeisiin vuosina 2020-2025 myönnettävästä valtionavustuksesta

Johanna Korpi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 278
- Valtioneuvoston asetus Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista
 

Sivun alkuun