Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 18.11.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 17.11.2021 15.22
Tiedote 658/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Valtioneuvoston kanslian lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Kari Peltonen, hallitusneuvos p. 0295 160 288
- Virkavapauden myöntäminen valtioneuvoston kanslian arviointineuvokselle

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Soili Kangaskorpi, ulkoasiainneuvos p. 0295 350 008
- Kuuban tasavallan velan uudelleenjärjestämisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Kuuban tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen.

Pasi-Heikki Vaaranmaa, lähetystöneuvos p. 0295 351 700
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Maailman kauppajärjestön useanvälisistä neuvotteluista palveluiden kotimaisen sääntelyn sääntöjä koskeviksi määräyksiksi

Outi Hyvärinen, lähetystöneuvos p. 0295 350 035
- Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (Operation Inherent Resolve, OIR).

Tarja Kangaskorte, lähetystöneuvos p. 0295 350 292
- Eduskunnan kirjelmä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2020 antaman kertomuksen johdosta EK 32/2021 vp - K 4/2021 vp

Kent Wilska, kaupallinen neuvos p. 0295 351 522
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EU) yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 kumoamisesta (GSP-järjestelmän uudistaminen) (COM(2021) 579 final)

Mikael Raivio, lakimies, esittelijä p. 0295 351 392
- Turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Oikeusministeriö

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Turun hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Helsingin käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- Helsingin hallinto-oikeuden kahdeksan hallinto-oikeustuomarin viran (T13) täyttäminen
- Asiantuntijajäsenten määrääminen työtuomioistuimeen
- Asiantuntijajäsenen määrääminen Turun hallinto-oikeuteen

Jasmiina Jokinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 078
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta (HE 123/2021 vp; EV 146/2021 vp)

Sisäministeriö

Sanna Leinonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 458
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta (HE 124/2021 vp; EV 149/2021)

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Vaihdos ja tehtävään määrääminen apulaispuolustusasiamieskunnassa

Valtiovarainministeriö

Juha Majanen, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 247
- Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2020 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Janne Öberg, hallitusneuvos p. 0295 530 473
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain kumoamisesta ja poliisin hallinnosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Jouni Sinivuori, finanssineuvos p. 0295 530 463
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Euroopan vakausmekanismista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 99/2021 vp; EV 155/2021 vp)

Jukka Vanhanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 239
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 145/2021 vp) täydentämisestä

Tiina Heinonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 512
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 110/2021 vp; EV 128/2021 vp)

Jarmo Huotari, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 418
- Ehdokkaiden nimeäminen Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallituksen jäseniksi

Tuukka Taipale, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 523
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 100/2021 vp; EV 156/2021 vp)

Jonna Kuparinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 182
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rahoitusmarkkinalainsäädännön muuttamiseksi covid-19-pandemiasta toipumiseksi (HE 126/2021 vp; EV 153/2021 vp)

Upi Talsi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 868
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta ja asetuksen (EU) N:o 1387/2013 kumoamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista ja asetuksen (EU) N:o 1388/2013 kumoamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Riina Vuorento, opetusneuvos p. 0295 330 363
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä eurooppalaiseen geenimuunneltujen hiirimallien tuottamisen, analysoinnin, säilyttämisen ja jakelun tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (INFRAFRONTIER ERIC -konsortioon liittyminen)

Maa- ja metsätalousministeriö

Tuula Packalen, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 029 162 131
- Maa- ja metsätalousministeriön metsäneuvoksen viran täyttäminen

Leo Olkkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 300
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 26/2021 vp; EV 121/2021 vp)

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 152
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 411
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta (EV 142/2021 vp — HE 114/2021 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikön alaisuuteen sijoitetun kyberturvallisuusjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Taina Pieski, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 122
- Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen merenkulkujärjestön (International Maritime Organization, IMO) 32. yleiskokoukseen

Kimmo Kiiski, liikenneneuvos p. 0295 342 304
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Mervi Karhula, liikenneneuvos p. 0295 342 976
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä ratalain 24 §:n muuttamisesta (HE 138/2021 vp; EV 141/2021 vp)

Marcus Merin, yli-insinööri p. 0295 342 374
- Liikenneturvan hallituksen vuoden 2021 lopussa erovuorossa olevien jäsenten asettaminen vuosiksi 2022 ja 2023

Juha Tervonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 070
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 149/2021 vp; EV 145/2021 vp)

Erica Karppinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 107
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta (HE 157/2021 vp; EV 147/2021 vp)

Pinja Oksanen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 182
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (HE 166/2021 vp; EV 150/2021 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 207/2021 vp) täydentämisestä

Mika Björklund, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 586
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain 1 luvun muuttamisesta

Seija Jalkanen, johtava asiantuntija p. 0295 048 952
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta (HE 222/2020 vp; EV 157/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Anna-Maija Sinnemaa, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 303
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi päästökauppalain muuttamisesta (HE 128/2021 vp; EV 143/2021 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Riitta Kokko-Herrala, hallitusneuvos p. 0295 163 345
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 28/2021; EV 123/2021 vp)

Merituuli Mähkä, hallitusneuvos p. 0295 163 575
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 18/2020 vp; EV 127/2021 vp)

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
- Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2022
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 171/2021 vp; EV 151/2021 vp)

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen viran täyttäminen

Eva Aalto, hallitussihteeri p. 0295 163 125
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 66/2021 vp; EV 133/2021 vp)

Joni Rehunen, erityisasiantuntija p. 0295 163 435
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain 4 ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 202/2021 vp; EV 159/2021 vp)

Ympäristöministeriö

Riitta Levinen, ympäristöneuvos p. 0295 250 162
- 1) Valtioneuvoston asetus jätteistä 2) Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 3) Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 7 §:n muuttamisesta 4) Valtioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Piia Kähkölä, hallitussihteeri p. 0295 250 254
- Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittaman valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita koskevan inventoinnin korvaamisesta uudella inventoinnilla

Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
- Ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

 
Sivun alkuun