Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 18.2.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 17.2.2021 15.19
Tiedote 94/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Elina Normo, istuntoasiainneuvos p. 0295 160 885
- Ministerityöryhmän pääsihteerin vaihdos

Ulkoministeriö

Pasi-Heikki Vaaranmaa, lähetystöneuvos p. 0295 351 700
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle EU:n sekä Kiinan kansantasavallan välisen investointisopimuksen neuvottelemisesta

Oikeusministeriö

Lena Andersson, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 244
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta

Sisäministeriö

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen voimassaolon jatkamisesta
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Valtiovarainministeriö

Karri Safo, hallitusneuvos p. 0295 530 223
- Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Antero Toivainen, hallitusneuvos p. 0295 530 098
- Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamista koskevasta pöytäkirjasta

Maa- ja metsätalousministeriö

Mika Saari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 134
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta

Markus Lounela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 052
- Valtioneuvoston asetus biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016—2018 ja 2020—2022 myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Jukka Mirvo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 468
- Maaseutupolitiikan neuvoston asettaminen toimikaudeksi 1.3.2021—31.12.2025

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Sini Wirén, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 532
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain 1 luvun ja alusrekisterilain muuttamisesta
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain sekä laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Mari Suominen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 306
- Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 1/2021
- 1) Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M333 2) Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M334

Työ- ja elinkeinoministeriö

Jan Hjelt, hallitusneuvos p. 0295 048 940
- Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hanna Hämäläinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 047 060
- Työ-, koulutus- ja elinkeinoasiain neuvoston jäsenten nimeäminen toimikaudeksi 22.2.2021 – 21.2.2024

Eeva Vartio, hallitussihteeri p. 0295 047 082
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Emmi Äijälä, hallitussihteeri p. 0295 047 216
- Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Essi Rentola, johtaja p. 0295 163 155
- Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturvasta Japanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, lääkintöneuvos p. 0295 163 324
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 851/2004 muuttamisesta

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan viran täyttäminen

Anu Kangasjärvi, hallitussihteeri p. 0295 163 224
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

Joni Rehunen, erityisasiantuntija p. 0295 163 435
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

 
Sivun alkuun