Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 19.6.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 18.6.2019 15.26
Tiedote 321/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Lankinen Timo, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Valtiosihteereiden Minna Kelhä ja Olli-Poika Parviainen virkavakuutus

Halonen Kare, osastopäällikkö p. 0295 160 319
- Euroopan unionin talous- ja sosiaalikomitean jäsenen nimeäminen 20.9.2020 päättyvälle toimikaudelle

Nuutinen Ilpo, hallitusneuvos p. 0295 160 145
- Forest BtL Oy:ltä olevasta saatavasta luopuminen

Ulkoministeriö

Tulokas Pirjo, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Edustuston päälliköiden tehtävään määrääminen
- Edustuston päälliköiden sivuakkreditointeja
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään määrääminen ja valtuutus

Honkapää Heli, kaupallinen neuvos p. 0295 351 455
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian välisen vapaakauppasopimuksen neuvottelemisesta

Oikeusministeriö

Liede Kari, hallitusneuvos p. 0295 150 210
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 71/2018 vp; EV 296/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Hallavainio Anne, hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 458
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Koivuluoma Anu, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 228
- Kanta-Hämeen käräjäoikeuden laamannin viran (D 18) täyttäminen

Reijonen Marja, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 032
- 1) Helsingin hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Puolustusministeriö

Juusti Jukka, kansliapäällikkö p. 160 88101
- Puolustusvoimain komentajan viran täyttäminen

- Sepponen Juha, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 044
- Vientiluvan myöntäminen Puolustusvoimien logistiikkalaitokselle Yhdysvaltoihin

Honkanen Kosti, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 607
- Turvallisuuskomitean varapuheenjohtajan asettaminen

Roikonen Sami, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen kokoonpanon muuttaminen 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi
- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Hetemäki Martti, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 292
- Ahvenanmaan valtuuskunnan ylimääräistä määrärahaa koskevan päätöksen vahvistaminen

Nerg Päivi, hallintopolitiikan alivaltiosihteeri p. 0295 530 063
- Tilastokeskuksen pääjohtajan viran täyttäminen

Syrjänen Petri, budjettineuvos p. 0295 530 065
- Hakemukset Alice Ekmanin jäämistöstä

Hernesmaa Anu, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 027
- Kuntatalouden ja –hallinnon neuvottelukunnan kokoonpanon muutos 14.1.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Sokura Sari-Anna, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 539
- Valtiovarainministeriön finanssineuvoksen viran täyttäminen

Hirvi Mikko, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 472
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin vuoden 2020 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä komission ennakkoarviosta vuodelle 2020 (budjetti; Euroopan unioni)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Brisson Anne-Marie, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen

Maa- ja metsätalousministeriö

Vanhatalo Juha, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2019/2020 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Mirvo Jukka, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 468
- Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.7.2019 – 30.6.2022

Liikenne- ja viestintäministeriö

Luomajärvi Jussi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Vesanen-Nikitin Irja, hallitusneuvos p. 0295 342 544
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle vesiliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 197/2018 vp; EV 260/2018 vp)

Karppanen Mira, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 094
- Ilmaliikennepalvelun tarjoajan nimeäminen Mikkelin lentoaseman lentotiedotusvyöhykkeelle

Työ- ja elinkeinoministeriö

Nummela Heidi, henkilöstö-ja hallintojohtaja p. 0295 047 988
- Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin pääjohtajan viran täyttäminen

Steiner Nico, hallitusneuvos p. 0295 049 001
- Valtioneuvoston asetus yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa tarkoitetun hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta

Ympäristöministeriö

Cederlöf Magnus, ympäristöneuvos p. 0295 250 060
- Hallituksen kertomus ilmastovuosikertomuksesta 2019

Sederholm Heidi, henkilöstöpäällikkö p. 0295 250 113
- Ympäristöministeriön rakennusneuvoksen (VT16) virkaan nimittäminen

Rapinoja Sari, lainsäädäntöneuvos p. 050 432 7320
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 269/2018 vp; EV 278/2018 vp)

Palaa sivun alkuun