Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 19.1.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 18.1.2023 15.33
Tiedote 22/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Virkasuhteen jatkaminen
- Valtiosihteeriksi nimitetyn virkavala

Seppo Määttä, osastopäällikkö p. 0295 160 598
- Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. ja 2. osa, Näkymiä seuraavien sukupolvien Suomeen

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Savola)

Heidi Alajoki, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 588
- Valtionavustusten myöntäminen puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.1.-30.4.2023 ja avustusten käyttöä ja valvontaa koskevat ehdot

Maija Räsänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 966
- Valtioneuvoston kanslian määräaikaisesti täytettävän lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Oikeusministeriö

Kati Pärnänen, johtava asiantuntija, yksikönpäällikkö p. 0295 150 288
- Oikeusministeriön kansliapäällikön viran täyttäminen määräajaksi

Katariina Jahkola, hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 246
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Tanja Innanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 338
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 106/2022 vp; EV 211/2022 vp)

Johanna Isoaho, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 213
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 240/2022 vp; EV 176/2022 vp)

Yrsa Nyman, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 293
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sekä neuvoston direktiiviksi tasa-arvoelimiä koskevista normeista

Katri Törnroth, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 084
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksukyvyttömyyslainsäädännön harmonisoinnista(maksukyvyttömyysdirektiivi II)

Sisäministeriö

Hannele Taavila, poliisijohtaja p. 0295 488 568
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 241/2022 vp; EV 225/2022 vp)

Tanja Ulvinen, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 696
- Valtioneuvoston asetus palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Eeva Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 266
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Maarit Pihkala, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 310
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 236/2021 vp) täydentämisestä

Harri Joiniemi, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 105
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta

Pauliina Pitkänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 395
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista neuvoston direktiiviksi ja asetuksiksi (arvonlisäverotuksen nykyaikaistaminen digiaikana)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Antti Randell, hallitusneuvos p. 0295 330 173
- Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Paavo-Petri Ahonen, opetusneuvos p. 0295 330 247
- Akateemikon arvonimen myöntäminen kolmelle suomalaiselle tieteenharjoittajalle

Marjaana Larpa, hallitusneuvos p. 0295 330 480
- 1) Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 3 §:n muuttamisesta

Henna Närhi, hallitussihteeri p. 0295 330 006
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen korkeakoulututkintojen tunnustamisesta tehdyn maailmanlaajuisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 258/2022 vp; EV 219/2022 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Niina Riissanen, metsäneuvos p. 0295 162 339
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta (HE 167/2022 vp; EV 181/2022 vp)

Leena Westerholm, vesihallintoneuvos p. 0295 162 164
- Valtioneuvoston asetus patoturvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 § muuttamisesta

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta pohjoisesta tuesta
- Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2023 maksettavasta kansallisesta tuesta

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä
- Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta
- Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta
- Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien eläintukien toimeenpanosta

Jukka Mirvo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 468
- Yhteisen maatalouspolitiikan Suomen strategiasuunnitelman 2023 – 2027 seurantakomitean asettaminen

Lasse Saarela, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 155
- Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2022—2023 annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus mehiläishoitotuesta
- Valtioneuvoston asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta
- Valtioneuvoston asetus tuottajaorganisaatioista

Työ- ja elinkeinoministeriö

Liisa Heinonen, hallitusneuvos p. 0295 064 131
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilöstön aseman turvaamista yhtiöiden rajat ylittävässä sulautumisessa, jakautumisessa tai kotipaikan siirrossa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 213/2022 vp; EV 193/2022 vp)

Maija Lönnqvist, teollisuusneuvos p. 0295 047 105
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi maa-asemista ja eräistä tutkista sekä avaruustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 113/2022 vp; EV 222/2022 vp)

Kari Kainulainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 950
- Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen ja työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuuden jako sekä palkkatuettuun työhön ja starttirahaan varattujen työttömyysetuusmäärärahojen jako vuonna 2023

Nathalie Dahl, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 232
- Valtiontakuurahaston johtokunnan asettaminen toimikaudeksi 19.1.2023–18.1.2026

Katariina Jämsén, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 143
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työriitojen sovittelusta annetun lain ja oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 32 a §:n muuttamisesta (HE 214/2022 vp; EV 194/2022 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tanja Auvinen, johtaja p. 0295 163 715
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (HE 177/2022 vp; EV 149/2022 vp)

Taru Koivisto, johtaja p. 0295 163 323
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 41/2022 vp, EV 206/2022 vp)

Liisa Katajamäki, hallitusneuvos p. 0295 163 329
- Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Merituuli Mähkä, hallitusneuvos p. 0295 163 575
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 74/2022 vp; EV 150/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Liisa Perttula, henkilöstö- ja hallintojohtaja p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön valvontajohtajan viran täyttäminen

Satu Leino, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 428
- YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan (CSocD) 61. istunto 6.-15.2.2023

Ympäristöministeriö

Liisa Meritähti-Lustig, hallitussihteeri p. 0295 250 376
- Korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2023

Hanne Lohilahti, erityisasiantuntija p. 0295 250 374
- Valtioneuvoston asetus rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta annetun lain voimaantulosta
- Valtioneuvoston asetus rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Karin Cederlöf, hallitussihteeri p. 050 522 9146
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ilmastolain muuttamisesta (HE 239/2022 vp; EV 210/2022 vp)