Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 19.11.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto
18.11.2020 15.21
Tiedote 720/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Krista Oinonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 172
- Valtuuskunnan asettaminen vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen sopimuspuolten kokouksen 13. istuntoon 30.11.-1.12. ja 3.12.2020 New Yorkissa ja virtuaalisesti

Sari Annika Rautio, lähetystöneuvos p. 0295 351 534
- Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Oikeusministeriö

Lena Andersson, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 244
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Liisa Leppävirta, EU-erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 099
- Valtioneuvoston asetus viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta

Sisäministeriö

Kirsi Pimiä, kansliapäällikkö p. 0295 418 803
- Keskusrikospoliisin päällikön viran täyttäminen

Krista Sirén, asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 287
- Sisäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Puolustusministeriö

Minnamaria Nurminen, hallitusneuvos p. 0295 140 602
- Valtioneuvoston asetus Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Pauli Kariniemi, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 210
- Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen 2019 johdosta (EK 42/2020 vp - K 20/2020 vp)

Jouni Sinivuori, finanssineuvos p. 0295 530 463
- Slovakian jakoperusteeseen Euroopan vakausmekanismin peruspääomasta tehdyn väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättyminen ja muutoksen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen tehtävät mukautukset

Sami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
- Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 talousarvioesityksen (HE 146/2020 vp) täydentämisestä

Anna Hyvärinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 405
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 9 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission ehdotuksesta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (lisäbudjetti 9/2020; Euroopan unioni)

Vesa Lappalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 389
- Päätös kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksesta

Marja Niiranen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 238
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta covid-19-pandemian johdosta toteutettavien, covid-19-rokotteiden ja covid-19-taudin in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden arvonlisäveroa koskevien tilapäisten toimenpiteiden osalta

Anu Rajamäki, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 398
- Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Upi Talsi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 868
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rami Sampalahti, hallitusneuvos p. 0295 330 190
- Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevalle virkamiehelle
- Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Timo-Ville Nieminen, hallitussihteeri p. 0295 162 379
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista neuvoston päätösten 2003/76/EY ja 2008/376/EY muuttamisesta (Hiili- ja terästutkimusohjelma)

Eeva Vartio, hallitussihteeri p. 0295 047 082
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Ismo Tuominen, hallitusneuvos p. 0295 163 341
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
- Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2021

Liisa Holopainen, hallitussihteeri p. 0295 163 593
- Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista

Marko Leimio, hallitussihteeri p. 0295 163 564
- Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2021

Milla Mustamäki, hallitussihteeri p. 0295 163 261
- Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 13.1.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Joni Rehunen, erityisasiantuntija p. 0295 163 435
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Juhani Damski, kansliapäällikkö p. 0295 250 445
- Suomen ympäristökeskuksen pääjohtajan viran täyttäminen
 

 
Sivun alkuun