Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 19.5.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 18.5.2022 15.20
Tiedote 319/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Elina Kalkku, alivaltiosihteeri p. 0295 350 556
- Eduskunnan kirjelmä kehityspolitiikan ylivaalikautisesta selonteosta (VNS 5/2021 vp; EK 8/2022 vp)

Anu Saarela, ulkoasiainneuvos p. 0295 350 096
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden perheenjäsenten ansiotyöstä Namibian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 12/2022 vp; EV 31/2022 vp)

Juha Savolainen, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 508
- Suomen varaedustaja Pohjoismaiden kehitysrahaston (NDF) johtokunnassa

Johanna Ala-Nikkola, kaupallinen neuvos p. 0295 351 122
- Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Tshekin ja Slovakian liittotasavallan kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta Suomen ja Tshekin tasavallan välisissä suhteissa tehdystä sopimuksesta

Oikeusministeriö

Sofia Aspelund, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 554
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviksi

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Joni Korpinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 012
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta asetuksen 2018/1727/EU muuttamisesta koskien Eurojustin toimesta tapahtuvaa todisteiden keräämistä, säilyttämistä ja analysoimista liittyen joukkotuhontaan, rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksiin

Sisäministeriö

Riitta Aulanko, hallitusneuvos p. 0295 488 569
- Valtioneuvoston asetus poliisilaitosten toimialueista

Sanna Palo, oikeudellisen osaston osastopäällikkö, hallitusneuvos p. 0295 421 601
- Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta

Heidi Aliranta, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 367
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi muiksi virka-apua koskeviksi laeiksi (HE 106/2021 vp; EV 45/2022 vp)

Seppo Sivula, poliisitarkastaja, esittelijä p. 0295 488 591
- Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P.) päätösten XXXV-47 - XXXV-58 hyväksyminen

Valtiovarainministeriö

Johanna Makkonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 587
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi päästökauppajärjestelmään, hiilirajamekanismiin ja jäännösvoittojen uudelleenkohdentamiseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä, sekä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi huhtikuun 30 päivänä 2021 annetun asetuksen (EU, Euratom) 2021/768 muuttamisesta Euroopan unionin uusia omia varoja koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden osalta

Pauliina Pitkänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 395
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Upi Talsi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 868
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 2021/2283 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjen maatalous- ja teollisuustuotteiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 56 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen yhteisen tullitariffin tullien suspensiosta annetun asetuksen (EU) 2021/2278 muuttamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eerikki Nurmi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 330 234
- Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Hannu Miettinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 478
- Valtioneuvoston asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen 1 ja 2 liitteen muutoksista

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 411
- Valtion vuoden 2020 talousarviossa momentille 30.40.62 myönnettyjen Euroopan unionin ja valtion rahoitusosuuksien siirtäminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien välillä varojen tarkoituksenmukaisen käytön mahdollistamiseksi.

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Minna Laatikainen, henkilöstöpäällikkö, esittelijä p. 0295 342 132
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Työ- ja elinkeinoministeriön neljän virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Emmi Äijälä, hallitussihteeri p. 0295 047 216
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 225/2021 vp; EV 48/2022 vp)

Jenni Tapio, johtava asiantuntija p. 0295 047 089
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin turvallisten yhteyksien ohjelman perustamiseksi vuosiksi 2023–2027 (turvallisten yhteyksien ohjelma)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos p. 0295 163 463
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 10/2022 vp; EV 49/2022 vp)

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Minna Lehmuskero, ylimatemaatikko, esittelijä p. 0295 163 342
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työntekijän eläkelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 30/2022 vp; EV 52/2022 vp)

Ympäristöministeriö

Piia Kähkölä, hallitussihteeri p. 0295 250 254
- Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta luonnon virkistyskäytön strategiasta 2030

 
Sivun alkuun