Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 2.3.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 1.3.2023 15.24
Tiedote 102/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen vakinaisen viran täyttäminen

Kaija Suvanto, oikeuspäällikkö p. 0295 351 159
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta (HE 87/2022 vp; EV 241/2022 vp)

Minna Laajava, lähetystöneuvos p. 0295 350 128
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisesta Ukrainaa tukevaan Euroopan unionin sotilaalliseen EUMAM Ukraine -avustusoperaatioon; osallistuminen koulutus- ja neuvonantotehtäviin Puolassa (EK 71/2022 vp ─ VNS 17/2022 vp)
- Suomen osallistuminen Ukrainaa tukevaan Euroopan unionin sotilaalliseen EUMAM Ukraine -avustusoperaatioon; osallistuminen koulutus- ja neuvonantotehtäviin Puolassa

Oikeusministeriö

Jyrki Jauhiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 074
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta (HE 250/2022 vp; EV 282/2022 vp)

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
- Asiantuntijajäsenten määrääminen vakuutusoikeuteen

Sisäministeriö

Elina Rydman, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 586
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arpajaislain muuttamisesta (HE 255/2022 vp; EV 264/2022 vp)

Puolustusministeriö

Kosti Honkanen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 607
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle sotilasajoneuvolaiksi ja laiksi tieliikennelain muuttamisesta (HE 221/2022 vp; EV 253/2022vp)

Valtiovarainministeriö

Sari Ojanen, neuvottelujohtaja p. 0295 530 109
- Valtion virkaehtosopimusten hyväksyminen ja alistaminen

Eeva Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 266
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 35 ja 35 a §:n muuttamisesta (HE 309/2022 vp; HE 326/2022 vp; EV 298/2022 vp)

Merja Sandell, hallitusneuvos p. 0295 530 191
- Eduskunnan kirjelmä polttoaineveron alentamisesta tehdyn kansalaisaloitteen johdosta (EK 73/2022 vp; KAA 11/2021 vp)

Helka Kärkkäinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 417
- Valtiontakuun myöntäminen Suomen Pankille

Marja Liukko, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 090
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta (HE 203/2022 vp; EV 250/2022 vp)

Pauliina Pitkänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 395
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 310/2022 vp; EV 281/2022 vp)

Ella Luikku, veroasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 091
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle kaivosmineraaliveroa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 281/2022 vp; EV 280/2022 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Atte Jääskeläinen, ylijohtaja p. 0295 330 309
- Ammattikorkeakoulujen toimilupien muuttamista koskevat päätökset

Eerikki Nurmi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 330 234
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiksi arpajaislain muuttamisesta johtuviksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan säädösmuutoksiksi (HE 282/2022 vp; EV 271/2022 vp)

Satu Paasilehto, hallitusneuvos p. 0295 330 240
- Suomen Unesco-toimikunnan jäsenten kutsuminen toimikaudelle 2.3.2023 – 31.12.2026 Suomen Unesco-toimikunnasta annetun asetuksen (1262/2002) mukaisesti

Leo Liukkonen, hallitusneuvos p. 0295 330 388
- Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

Antti Randell, hallitusneuvos p. 0295 330 173
- Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Opintotuen muutoksenhakulautakunnan päätoimisen puheenjohtajan viran täyttäminen

Aleksi Kalenius, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 291
- Muutos kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen yhteydessä toimivan arviointineuvoston kokoonpanossa 31.5.2026 päättyväksi toimikaudeksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Minna-Mari Kaila, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 162 013
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi elintarvikemarkkinalain muuttamisesta (HE 283/2022 vp; EV 267/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Katri Aho, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 235
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista (HE 260/2022 vp; EV 277/2022 vp)

Johanna Wallius, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 244
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 83/2022 vp; EV 269/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain sekä yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisesta (HE 96/2022 vp; EV 276/2022 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläintautilain muuttamisesta (HE 286/2022 vp; EV 279/2022 vp)

Leena Westerholm, vesihallintoneuvos p. 0295 162 164
- Valtioneuvoston asetus patoturvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 § muuttamisesta

Juha Keski-Koukkari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 196
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kasvinterveyslain muuttamisesta (HE 287/22 vp; EV 266/2022 vp)

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 152
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (HE 289/2022 vp; EV 291/2022 vp)

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

Petriina Wäre, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 115
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi määräaikaisista maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuista (HE 327/2022 vp; EV 292/2022 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tiina Ranne, hallitusneuvos p. 0295 342 036
- Kansainvälistä merenkulkujärjestöä koskevaan yleissopimukseen tehdyt muutokset

Veli-Matti Syrjänen, liikenneneuvos p. 0295 342 124
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja Ukrainan sekä Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välisistä väliaikaisista maanteiden tavaraliikennesopimuksista ja voimassaolon jatkamisesta

Inka Näkkäläjärvi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 052
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Ruotsin kanssa taksiliikenteestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 262/2022 vp; EV 270/2022 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Jarmo Tiukkanen, hallitussihteeri p. 0295 047 355
- Nuorten liikkuvuudesta Suomen tasavallan ja Kanadan välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Timo Haapalehto, johtava asiantuntija p. 0295 047 218
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Kanadan ja Uuden-Seelannin osallistumisesta unionin ohjelmiin ja liitännäisjäsenyydestä EU:n Horisontti Eurooppa-ohjelmaan

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Fingrid Oyj:lle, Niinimäki Wind Oy:lle ja Suur-Savon Sähkö Oy:lle

Nathalie Dahl, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 232
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion vientitakuista annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta (HE 268/2022 vp; EV 261/2022 vp)

Katariina Jämsén, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 143
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 1 luvun 1 §:n ja merityösopimuslain 13 luvun 15 §:n muuttamisesta (HE 215/2022 vp; EV 275/2022 vp)

Nicoleta Kaitazis, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 067
- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023–2027

Mari Leinonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 087
- Työ- ja elinkeinoministeriön kahden virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Erkki Papunen, hallitusneuvos p. 0295 163 298
- Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueiden varautumisesta sosiaali- ja terveydenhuollon häiriötilanteisiin
- Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisällöstä ja valmistelusta

Lassi Kauttonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 577
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta (HE 269/2022 vp; EV 272/2022 vp)

Jarno Virtanen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 495
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 303/2022 vp; EV 265/2022 vp)

Sonja Jantunen, hallitussihteeri p. 0295 163 366
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 189/2022 vp; EV 259/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Tuija Metsävainio, hallitussihteeri p. 0295 163 449
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 314/2022 vp; EV 289/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Marika Lahtivirta, lakimies, esittelijä p. 0295 163 605
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta (HE 138/2022 vp; EV 273/2022 vp)

Ympäristöministeriö

Tarja-Riitta Blauberg, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 059
- Valtioneuvoston asetus keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä

Katariina Haavanlammi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 072
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 321/2022 vp; EV 274/2022 vp)

Katja Ohtonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 250 168
- Valtioneuvoston päätös Kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030 ensimmäiseksi päivitykseksi