Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 2.6.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 1.6.2022 15.19
Tiedote 355/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Päivi Pietarinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 354
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Krista Oinonen, lainsäädäntöneuvos p. 029 535 1172
- Hallituksen esitys eduskunnalle kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta

Pekka Hirvonen, lähetystöneuvos p. 0295 351 407
- Teollisen Yhteistyön Rahasto Oy:n (FINNFUND) osakepääoman korottaminen

Oikeusministeriö

Corinna Tammenmaa, kieliasiainneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 181
- Valtioneuvoston periaatepäätös Ahvenanmaa-strategiasta

Sisäministeriö

Tuomas Laosmaa, rajatarkastusyksikön päällikkö, eversti p. 0295 421 191
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Valtiovarainministeriö

Jouko Narikka, budjettineuvos p. 0295 530 017
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Janne Öberg, finanssineuvos p. 0295 530 473
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rami Sampalahti, hallitusneuvos p. 0295 330 190
- Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Hannu Miettinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 478
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Maija Mela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 249
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Suomen ilmoitus Euroopan komissiolle asetuksen (EU) 2022/467 perusteella maataloustuottajille maksettavasta poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta Suomessa

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Katja Viertävä, hallitusneuvos p. 0295 342 612
- Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään irtolasti- ja öljysäiliöalusten katsastuksissa sovellettavaan laajennettua katsastusohjelmaa koskevaan vuoden 2011 kansainväliseen säännöstöön sekä vuonna 1978 tehtyyn kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan yleissopimukseen ja siihen liittyvään merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen

Inka Näkkäläjärvi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 052
- Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

Jarmo Tiukkanen, hallitussihteeri p. 0295 047 355
- Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Annakaisa Iivari, johtaja p. 0295 163 371
- Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
- Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Kaisu Harju-Kolkka, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 163 245
- Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuonna 2022 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Magnus Cederlöf, ympäristöneuvos p. 0295 250 060
- Valtioneuvoston selonteko ilmastolain mukaisesta keskipitkän aikavalin ilmastopolitiikan suunnitelmasta

 
Sivun alkuun