Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 2.9.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 1.9.2021 15.17
Tiedote 492/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Uuden ministerityöryhmän asettaminen sekä muutokset aiemmin asetettujen ministerityöryhmien tehtävissä ja kokoonpanoissa

Minna Pajumaa, finanssineuvos p. 0295 160 147
- Valtioneuvoston kanslian oikeuttaminen myöntämään Suomen valtion puolesta Finavia Oyj:lle pääomalainaa

Ulkoministeriö

Leena Liukkonen, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 547
- Valtuuskunnan asettaminen neuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa Suomen liittymisestä US Global Entry -ohjelmaan

Outi Hyvärinen, lähetystöneuvos p. 0295 350 035
- Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) 65. yleiskokoukseen

Oikeusministeriö

Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 015
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajaluotoista

Anna Kiiskinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 134
- Kieliasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2.9.2021 – 1.9.2025

Sisäministeriö

Hanna Helinko, hallitusneuvos p. 0295 488 230
- Sisäministeriön virkamiesten määrääminen valtioneuvoston esittelijöiksi

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta

Tapio Puurunen, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 254
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Karri Safo, hallitusneuvos p. 0295 530 223
- Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Petri Syrjänen, budjettineuvos p. 0295 530 065
- Hakemus ja ilmoitus Asko Juhani Hasan jäämistöstä
- Hakemukset ja ilmoitus Jaakko Matias Kivihuhdan jäämistöstä

Jaakko Weuro, lainsäädäntöneuvos p. 0295 16001
- Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Tiina Heinonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 512
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta rahastoyhtiötä, sijoitusyhtiöitä ja yhteissijoitusyritysten ja muiden kuin yhteissijoitusyritysten osuuksista neuvoja antavia tai niitä myyviä henkilöitä koskevan siirtymäjärjestelyn jatkamiseksi sekä direktiiviksi direktiivin 2009/65/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse avaintietoasiakirjojen käytöstä (rahastojen avaintietoasiakirjat)

Johanna Makkonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 587
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen EU, euratom) N:o 609/2014 (MAR-asetus) muuttamisesta ennustettavuuden lisäämiseksi ja riitojenratkaisumenettelyjen selkeyttämiseksi perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisen yhteydessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Satu Paasilehto, hallitusneuvos p. 0295 330 240
- Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki vuonna 2021

Kirsi Lamberg, hallitusneuvos p. 0295 330 397
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Tuija Ahonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 204
- Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 411
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta

Vilja Klemola, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 309
- Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hanna Perälä, liikenneneuvos p. 0295 342 007
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032 antamasta selonteosta (EK 23/2021 vp; VNS 2/2021 vp)

Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 045
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heidi Nummela, henkilöstö-ja hallintojohtaja p. 0295 047 988
- Työ- ja elinkeinoministeriön lainsäädäntöjohtajan viran täyttäminen

Arto Rajala, hallitusneuvos p. 0295 064 828
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä määräaikaisista toimenpiteistä

Mirjami Tanner, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 167
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinvastuulain ja ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön lakimiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Maria Waltari, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 337
- Maailman terveysjärjestön Euroopan alueen (WHO/EURO) 71. aluekomitean kokous 13.-15.9.2021

 
Sivun alkuun