Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 20.5.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 19.5.2020 15.17
Tiedote 345/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Hallituksen vuosikertomus 2019

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Max von Bonsdorff, kehityspolitiikan neuvonantaja, esittelijä p. 0295 351 720
- Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n (Finnfund) osakepääoman korottaminen

Oikeusministeriö

Johanna Suurpää, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 150 534
- Yhdenvertaisuusvaltuutetun viran täyttäminen

Sisäministeriö

Jukka Aalto, osastopäällikkö p. 0295 488 510
- Sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtajan viran täyttäminen

Matti Sarasmaa, raja- ja meriosaston osastopäällikkö, prikaatikenraali p. 0295 421 101
- Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen sekä eräiden rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta

Puolustusministeriö

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Virkavapauden myöntäminen puolustusministeriön osastopäällikölle
- Puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Valtiovarainministeriö

Sakari Lehtiö, finanssineuvos p. 0295 530 439
- Valtiontakauksen myöntäminen Finnair Oyj:n TyEL-takaisinlainalle

Seppo Tanninen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 224
- Suomen valtion edustus Pohjoismaiden investointipankin hallituksessa
- Suomen valtion edustajan määrääminen ehdokkaaksi Euroopan investointipankin hallintoneuvoston varajäseneksi

Katri Aho, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 375
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttamisesta (vakavaraisuusasetuksen muutos COVID-19-pandemiaan vastaamiseksi)

Timo Annala, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 318
- Hallituksen esitys eduskunnalle listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi

Marja Niiranen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 238
- Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi veronkantoon liittyviksi väliaikaisiksi säännöksiksi

Sami Napari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 328
- Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 110
- Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen

Annika Bussman, opetusneuvos p. 0295 330 407
- Perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämistä koskevan luvan myöntäminen rekisteröidylle yhteisölle

Katariina Simonen, hallitusneuvos p. 0295 330 273
- Valtioneuvoston asetus ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävästä suhteellisuusarvioinnista

Maa- ja metsätalousministeriö

Marja Kokkonen, metsäneuvos p. 0295 162 444
- Valtuuskunnan asettaminen Norjan kuningaskunnan kanssa käytäviin neuvotteluihin Tenojoen kalastussopimuksen (SopS 41-42/2017) liitteenä olevan kalastussäännön uusimisesta käytäviin neuvotteluihin

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Sara Vänttinen, hallitussihteeri p. 0295 162 065
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid- 19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä

Liikenne- ja viestintäministeriö

Harri Pursiainen, kansliapäällikkö p. 0295 342 389
- Virkavapauden myöntäminen liikenne- ja viestintäministeriön liikenneneuvokselle

Mikko Karhunen, yli-insinööri p. 0295 342 014
- Valtioneuvoston asetus liikenteenohjauslaitteiden käytöstä

Emmi Nykänen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 397
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, kaupallinen neuvos p. 0295 063 518
- Muutos Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen kokoonpanossa

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Katajamäki, hallitusneuvos p. 0295 163 329
- Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
- Tartuntatautien neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.6.2020-31.5.2023

Marjaana Maisonlahti, hallitusneuvos p. 0295 163 288
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19 epidemian vuoksi annetun lain muuttamisesta

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalle virkamiehelle
- Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ympäristöministeriö

Heidi Sederholm, henkilöstöpäällikkö p. 0295 250 113
- Ympäristöministeriön hallinto- ja kansainvälisten asiain johtajan viran täyttäminen

Palaa sivun alkuun