Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 20.5.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.5.2021 15.30
Tiedote 316/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Valtiosihteerin virkavala

Maaret Suomi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 030
- Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 8 §:n muuttamisesta

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta
- Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Pekka Hirvonen, lähetystöneuvos p. 0295 351 407
- Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n (Finnfund) osakepääoman korottaminen

Oikeusministeriö

Pekka Pulkkinen, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 224
- Oikeusministeriön kahden virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Janne Kanerva, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 176
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 17 ja 34 a luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Laura Nurminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 008
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vaalilain 9 ja 46 §:ien väliaikaisesta muuttamisesta (HE 60/2021 vp; EV 47/2021 vp)

Sisäministeriö

Harri Martikainen, kehittämisjohtaja p. 0295 488 512
- Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Vaihdoksia ja tehtävään määräämisiä puolustusasiamieskunnassa
- Vaihdoksia ja tehtävään määräämisiä puolustusasiamies- ja apulaispuolustusasiamieskunnassa

Valtiovarainministeriö

Mervi Kuittinen, hallitusneuvos p. 0295 530 445
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta (HE 242/2020 vp; EV 44/2021 vp)

Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
- Keskusverolautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2024 päättyväksi toimikaudeksi

Anu Rajamäki, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 398
- Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Laura Hansén, hallitusneuvos p. 0295 330 098
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Piritta Sirvio, hallitusneuvos p. 0295 330 238
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta kou-lusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Elina Anttila, hallitussihteeri p. 0295 330 184
- Valtioneuvoston edustajan määrääminen Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Heidi Mäntylä, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 073
- Kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöstä tehdyn yleissopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Päivi Jämsä, johtava erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 138
- Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdystä sopimuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Meri Pensamo, hallitussihteeri p. 0295 047 257
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 43/2021 vp; EV 46/2021 vp)

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Työ- ja elinkeinoministeriön viiden virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Eriika Melkas, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 134
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kioton mekanismien käytöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta (HE 5/2021 vp; EV 39/2021 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Pirjo Kainulainen, hallitusneuvos p. 0295 163 092
- Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan viran täyttäminen
- Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Mikko Horko, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 344
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 254/2020 vp; EV 43/2021 vp)

Mari Leinonen, hallitussihteeri p. 0295 163 509
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain, eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Jenny Rintala, erityisasiantuntija p. 0295 163 421
- Valtioneuvoston asetus henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä

 
Sivun alkuun