Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 21.4.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 20.4.2022 15.30
Tiedote 252/2022
Kuvassa sähköinen päätelaite valtioneuvoston istuntosalissa

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Maria Guseff, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 158
- Valtioneuvoston asetus rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta tehdyn neuvoston päätöksen ja annetun neuvoston asetuksen sekä Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä tehdyn neuvoston päätöksen ja annetun neuvoston asetuksen mukaisen poikkeusmenettelyn täytäntöönpanosta

Oikeusministeriö

Jyrki Jauhiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 074
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta

Sami Kiriakos, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 054
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjumisesta

Riitta Haapasaari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 139
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta

Sisäministeriö

Sanna Montin, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 314
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Juha Sarkio, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 031
- Eräiden sopimuspalkkojen tarkistaminen

Niko Ijäs, budjettineuvos p. 0295 530 170
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metallirahasta annetun lain muuttamisesta

Miska Lautiainen, hallitusneuvos p. 0295 530 212
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Krista Sinisalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 248
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Peppiina Huhtala, hallitussihteeri p. 0295 530 129
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annetun lain, valtion liikelaitoksista annetun lain ja valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Piritta Sirvio, Hallitusneuvos p. 0295 330 238
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Elina Anttila, hallitussihteeri p. 0295 330 184
- Valtioneuvoston edustajan määrääminen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen

Jenni Nuutinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 330 230
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 152
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä
- Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Risto Saari, liikenneneuvos p. 0295 342 311
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raideliikennelain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 38/2022 vp) täydentämisestä

Fanni Thessler, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 267
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Jaana Lappi, neuvotteleva virkamies p. 0295 062 658
-Valtioneuvoston periaatepäätös yrittäjyydestä

Tiina Oinonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 049 295
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Timo Haapalehto, johtava asiantuntija p. 0295 047 218
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle sirusäädös Euroopalle paketista: (1) komission sirusäädös-tiedonanto, (2) ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolijohde-ekosysteemin vahvistamisen puitteista (sirusäädös), (3) ehdotus neuvoston asetukseksi Horisontti Eurooppa -ohjelman mukaisten yhteisyritysten perustamisesta annetun asetuksen (EU) 2021/2085 muuttamisesta siruyhteisyrityksen osalta sekä (4) komission suositus yhteisestä unionin välineistöstä puolijohdepulan korjaamiseksi ja EU:n mekanismista puolijohde-ekosysteemin seurantaa varten

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Hallituksen esitys eduskunnalle työehtodirektiivin täytäntöönpanemiseksi ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi

Noora Santala, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 304
- Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Marjaana Maisonlahti, Hallitusneuvos p. 0295 163 288
- Hallituksen esitys eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi

 
Sivun alkuun