Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 23.1.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 22.1.2020 15.13
Tiedote

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Kaikkonen)

Heidi Alajoki, hallitussihteeri p. 0295 160 441
- Valtionavustusten myöntäminen puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.1.-31.12.2020 ja avustusten käyttöä ja valvontaa koskevat ehdot

Sisäministeriö

Jukka Aalto, osastopäällikkö p. 0295 488 510
- Sisäministeriön kansliapäällikön viran täyttäminen

Puolustusministeriö

Antti Korkala, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 435
- Virkavapauden myöntäminen puolustusministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Valtiovarainministeriö

Sami Kivivasara, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 023
- Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan asettaminen nelivuotiskaudeksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rami Sampalahti, hallitusneuvos p. 0295 330 190
- Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Pekka Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 456
- Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission suomalaisen osapuolen jäsenen ja kahden varajäsenen vapauttaminen tehtävistään ja uuden jäsenen ja varajäsenten määrääminen

Risto Hiltunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 306
- Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran (vaativuustaso 9) täyttäminen

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Mari Suominen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 306
- Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M313

Mirka Meres-Wuori, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 061
- Toimiluvat radiotoiminnan harjoittamiseen
- Valtioneuvoston päätös määräysvallan muutoksen vaikutuksesta toimilupiin

Sofia Johansson, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 048
- Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdystä sopimuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tuula Manelius, hallitusneuvos p. 0295 064 909
- Ehdokkaiden nimeäminen Ahvenanmaan edustajaksi ja varaedustajaksi Euroopan unionin alueiden komiteaan kaudelle 2020-2025

Anne Rothovius, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 532
- Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin johtokunnan nimittäminen toimikaudeksi 23.1.2020 – 31.12.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö

Juha Jokinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 594
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ympäristöministeriö

Jorma Pietiläinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 250 228
- Korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2020
- Valtion asuntorahaston / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 31.10.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Palaa sivun alkuun