Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 23.4.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto
22.4.2020 15.15
Tiedote 271/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Outi Hyvärinen, lähetystöneuvos p. 0295 350 035
- Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020.

Oikeusministeriö

Corinna Tammenmaa, kieliasiainneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 181
- Pohjoismaisen saamelaisasiain virkamieselimen Suomen valtuuskunnan asettaminen toimikaudeksi 1.5.2020 - 30.4.2024

Veikko Minkkinen, hallitusneuvos p. 0295 150 052
- 1) Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus ulosottotoimen hallinnosta

Sofia Aspelund, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 554
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Juha Majanen, hallinto –ja kehitysjohtaja p. 0295 530 247
- Valtiovarainministeriön valtiosihteerin kansliapäällikkönä viran täyttäminen

Sari Ojanen, neuvottelujohtaja p. 0295 530 109
- Valtion virkaehtosopimusten hyväksyminen ja alistaminen

Risto Lerssi, hallitusneuvos p. 0295 530 022
- Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta

Niko Ijäs, budjettineuvos p. 0295 530 170
- Valtioneuvoston asetus valtion maksuperusteasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Kristina Sarjo, finanssineuvos p. 0295 530 055
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan investointipankin tekemästä ehdotuksesta EU Covid-19 -takuurahaston perustamisesta (EU Covid-19 -takuurahasto)

Pia Kivimies, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 183
- Hallituksen esitys eduskunnalle valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Jaana Vehmaskoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 267
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Jouni Sinivuori, finanssineuvos p. 0295 530 463
- Suomen valtion edustajan määrääminen Euroopan vakausmekanismin (EVM) hallintoneuvoston varajäseneksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eerikki Nurmi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 330 234
- Eduskunnan kirjelmä (EK 20/2020 vp – M 17/2020 vp) valtioneuvoston asetuksesta varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista.

Maiju Tuominen, hallitusneuvos p. 0295 330 012
- Hallituksen esitys eduskunnalle ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin täytäntöönpanon täydentämistä koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sini Wirén, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 532
- Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista tieliikenteen ajo- ja lepoaikoihin

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Parkkonen, hallitusneuvos p. 0295 064 938
- Valtioneuvoston sitoumuksen antaminen Finnvera Oyj:lle luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja 8 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Petri Haapalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 922
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista covid-19-epidemian torjumisen erityistoimenpiteiksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja vähävaraisimmille suunnatun avun rahaston osalta (koronakriisin investointialoite plus)

Kirsi Hyttinen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 048 263
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 ja 8 luvun sekä työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kirsi Varhila, kansliapäällikkö p. 0295 163 338
- Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta.

Joni Rehunen, erityisasiantuntija p. 0295 163 435
- Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Merja Turunen, ympäristöneuvos p. 0295 250 387
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle (Eurooppalainen ilmastolaki)

Tia Laine-Ylijoki-Laakso, hallitussihteeri p. 0295 250 150
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Erja Werdi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 312
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Heidi Sederholm, henkilöstöpäällikkö p. 0295 250 113
- Ympäristöministeriön ylijohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Sivun alkuun