Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 23.6.2021

Valtioneuvoston viestintäosasto
22.6.2021 15.23
Tiedote 403/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Valtioneuvoston kanslian apulaisosastopäällikön määräaikaisesti täytettävän viran täyttäminen

Elina Normo, istuntoasiainneuvos p. 0295 160 885
- Muutos ministerityöryhmän pääsihteeristössä

Ulkoministeriö

Krista Oinonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 172
- Valtioneuvoston asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn viidennentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Anu Vuori-Kiikeri, lähetystöneuvos p. 0295 350 141
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen välisen modernisoidun assosiaatiosopimuksen neuvottelemisesta (Chilen kanssa tehtävä modernisoitu assosiaatiosopimus)

Oikeusministeriö

Kirta Heine, hallitusneuvos p. 0295 150 214
- Jäsenen ja varajäsenen nimittäminen Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan toimikaudeksi 1.8.2021-31.7.2024

Anna Kiiskinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 134
- Kansalliskielistrategian ohjausryhmän kokoonpanon muuttaminen 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Anna Saarela, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 106
- Valtioneuvoston periaatepäätös kolmannesta kansallisesta perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmasta

Sisäministeriö

Marja-Riitta Salokannel, henkilöstö- ja hallintojohtaja p. 0295 488 304
- Virkavapauden myöntäminen sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön neuvottelevalle virkamiehelle

Heidi Aliranta, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 367
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi muiksi virka-apua koskeviksi laeiksi

Valtiovarainministeriö

Päivi Nerg, alivaltiosihteeri p. 0295 530 149
- Valtiovarainministeriön ICT- johtajan viran täyttäminen

Petri Syrjänen, budjettineuvos p. 0295 530 065
- Hakemukset Anne-Kaarina Elise Hailan jäämistöstä
- Hakemus Sinikka Helena Bertin jäämistöstä
- Hakemus Erkki Kustaa Nystedtin jäämistöstä

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 530 411
- Valtiovarainministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Piritta Sirvio, hallitusneuvos p. 0295 330 238
- 1) Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Rami Sampalahti, hallitusneuvos p. 0295 330 190
- Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvokselle
- Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Paavo-Petri Ahonen, opetusneuvos p. 0295 330 247
- Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten nimittäminen sekä varapuheenjohtajan määrääminen toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2024
- Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien puheenjohtajien ja jäsenten nimittäminen toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2024
- Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtajan ja jäsenten nimittäminen toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2024

Hanna Kiiskinen, hallitusneuvos p. 0295 330 086
- Hallituksen esitys eduskunnalle elokuvien yhteistuotannosta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi elokuvien yhteistuotannosta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Erkki Arnkil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 127
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 25/2021 vp; EV 88/2021 vp)

Tuija Ahonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 204
- Maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2021/2022 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
- Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 22 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Emil Asp, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 498
- Toimiluvat radiotoiminnan harjoittamiseen

Mari Suominen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 306
- Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
- 1) Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Laura Sarlin, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 063
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 71/2021 vp; EV 96/2021 vp)

Katja Peltola, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 031
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön covid-19-taudin jatkumisen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi (HE 64/2021 vp; EV 84/2021 vp)
- Valtioneuvoston asetus merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:n soveltamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus luotsauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sirpa Hautala, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 684
- Myöntämisvaltuuden jako Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle käytettäväksi momentin 32.30.42 mukaisiin avustuksiin

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Emmi Äijälä, hallitussihteeri p. 0295 047 216
- Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (697/2020) voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
- Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen uusiutuvan energian direktiivin 2009/28/EY 6 artiklan mukaisista tilastollisista siirroista tehtävään Suomen ja Belgian väliseen sopimukseen sitoutumiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Mari Lauren-Häussler, hallitussihteeri p. 0295 163 762
- Poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 23.6.2021 – 31.12.2024

Tuija Metsävainio, hallitussihteeri p. 0295 163 449
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Emmi Äärynen, hallitussihteeri p. 0295 163 517
- Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ympäristöministeriö

Magnus Cederlöf, ympäristöneuvos p. 0295 250 060
- Valtioneuvoston ilmastovuosikertomus 2021

Sari Rapinoja, lainsäädäntöneuvos p. 050 432 7320
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Anna-Leena Seppälä, rakennusneuvos p. 0295 250 242
- Valtioneuvoston periaatepäätös Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkiseutujen kuntien kanssa solmittavista maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista

 
Sivun alkuun