Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 23.9.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 22.9.2021 15.19
Tiedote 533/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Strategisen tutkimuksen teema-alueet ja painopiste vuodelle 2022

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikön virkavakuutus

Piia Nyström, hallitussihteeri p. 0295 161 096
- Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Leena Gardemeister, ulkoasiainneuvos p. 0295 350 460
- Valtuuskunnan asettaminen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ministerikokoukseen 5.-6.10.2021

Kimmo Sinivuori, kaupallinen neuvos p. 0295 350 061
- Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Latvian kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta

Oikeusministeriö

Salla Silvola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 314
- Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Jukka Antero Siro, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 021
- Hallituksen esitys eduskunnalle suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Helsingin käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Pirkanmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Itä-Suomen hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Hannele Taavila, poliisijohtaja p. 0295 488 568
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta

Jukka Tukia, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 573
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Nina Routti-Hietala, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 242
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021−2027

Tuija Saari, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 566
- Sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Puolustusministeriö

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön ohjelmajohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Valtiovarainministeriö

Irja Peltonen, hallinto –ja kehitysjohtaja p. 0295 530 138
- Valtiosihteerin kansliapäällikkönä virkavala

Panu Pykönen, hallitusneuvos p. 0295 530 225
- Pohjoismaisen verotieteellisen tutkimusneuvoston suomalaisten jäsenten ja heidän varajäsentensä määrääminen vuosiksi 2022 - 2024

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Piritta Sirvio, hallitusneuvos p. 0295 330 238
- Valtioneuvoston asetus perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä

Maa- ja metsätalousministeriö

Mikko Peltonen, tutkimusjohtaja p. 0295 162 296
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä kokeellisen ekosysteemitutkimuksen eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (AnaEE ERIC –konsortioon liittyminen)

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 411
- Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014−2020 muuttaminen

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Risto Saari, liikenneneuvos p. 0295 342 311
- Valtioneuvoston asetus suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen kuormausmääräyksiä koskevaan liitteeseen tehtävistä muutoksista

Mervi Karhula, liikenneneuvos p. 0295 342 976
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä ratalain 24 §:n muuttamisesta

Laura Sarlin, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 063
- Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (jäljempänä MARPOL-yleissopimus) VI liitteen 2, 14 ja 18 sääntöihin ja I ja VI lisäyksiin tehtyjen muutosten hyväksyminen
- Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (jäljempänä MARPOL-yleissopimus) VI liitteen 1, 20 ja 21 sääntöihin ja painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä vuonna 2004 tehdyn kansainvälisen yleissopimukseen (jäljempänä painolastivesiyleissopimus) tehtyjen muutosten hyväksyminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Pauliina Kanerva, hallitusneuvos p. 0295 060 160
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Pekka Grönlund, teollisuusneuvos p. 0295 064 815
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001 (uusiutuvan energian direktiivi) muuttamisesta

Juhani Tirkkonen, teollisuusneuvos p. 0295 062 140
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

Sari Alho, neuvotteleva virkamies p. 0295 049 007
- Suomen valtion edustaja lakisääteisen mittaustoiminnan kansainvälisen järjestön komiteassa

Tarja Virkkunen, johtava asiantuntija p. 0295 048 252
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain 40 ja 58 §:n ja ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vesa Pekkola, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 282
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Laura Terho, lakimies p. 0295 163 550
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

 
Sivun alkuun