Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 25.2.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 24.2.2021 15.23
Tiedote 111/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Maimo Henriksson, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 247
- Valtioneuvoston asetus kokonaisvaltaisesta ja tehostetusta kumppanuudesta Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välillä tehdystä sopimuksesta.

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Oikeusministeriö

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen
- 1) Helsingin käräjäoikeuden kuuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Helsingin käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Vaasan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Nina Oksanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 404
- Oikeusministeriön määräaikaisen lainsäädäntöneuvoksen virkasuhteen täyttäminen

Sisäministeriö

Hannele Taavila, poliisijohtaja p. 0295 488 568
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission asetusehdotuksista Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) ((EU) 2016/794) annetun asetuksen muuttamiseksi ja Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä annetun asetuksen (EU) 2018/1862 muuttamiseksi

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, hallitusneuvos p. 0295 140 431
- Kenraalin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä Puolustusvoimissa
- Puolustusvoimien ylilääkärin virkaan nimittäminen

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Paula Kirppu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 552
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Tero Meltti, finanssineuvos p. 0295 530 770
- 1) Valtioneuvoston asetus Senaatti-kiinteistöistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 3) Valtioneuvoston asetus asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta 4) Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Petri Syrjänen, budjettineuvos p. 0295 530 065
- Hakemukset ja ilmoituksen Tage Viking Lindroosin jäämistöstä
- Hakemukset Heikki Kalevi Juhamäen jäämistöstä
- Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 lisätalousarvioksi

Marja Niiranen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 238
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Marjaana Larpa, hallitussihteeri p. 0295 330 350
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 494
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sabina Lindström, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 342 576
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain muuttamisesta (HE 257/2020 vp; EV 1/2021 vp)

Jenni Rantio, hallitusneuvos p. 0295 342 075
- Valtioneuvoston asetus ajoneuvoista

Amanda Mäkelä, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 057
- Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeristöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Monika Mutanen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 125
- Valtioneuvoston päätös eräiden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen mahdollistamien liikenteen todistusten ja lupien uusimisen tai niiden voimassaoloajan pidentämisen sekä määräaikaisten tarkastusten myöhentämisen soveltamatta jättämisestä

Eeva Asikainen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 174
- Hallituksen esitys eduskunnalle Wienin katsastussopimuksen muutosten hyväksymiseksi ja sopimuksen voimaansaattamiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tapani Kojonsaari, neuvotteleva virkamies p. 0295 047 070
- Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman muuttaminen REACT-EU -lisärahoituksen käyttöönottamiseksi

Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (HE 240/2020 vp; EV 2/2021 vp)

 
Sivun alkuun