Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 25.3.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 24.3.2021 15.19
Tiedote 190/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Oikeusministeriö

Timo Makkonen, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 230
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta

Jussi Matikkala, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 486
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 2) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Vakuutusoikeuden kahden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen
- Tuomioistuinviraston johtokunnan kokoonpanon muuttaminen

Sisäministeriö

Roope Jokinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 362
- a) Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta (Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus) (EK 5/2021 vp; KAA 5/2019 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvä lausuma

Tuija Saari, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 566
- Virkavapauden myöntäminen sisäministeriön poliisiosaston poliisijohtajalle

Puolustusministeriö

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön hallitussihteerin määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Antti Makkonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 013
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 171/2020 vp; EV 12/2021 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rami Sampalahti, hallitusneuvos p. 0295 330 190
- Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvokselle

Maa- ja metsätalousministeriö

Mika Saari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 134
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta (HE 8/2021 vp; EV 23/2021 vp)

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 152
- Myönnetään valtuudet tehdä noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sini Wirén, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 532
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain sekä laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 10/2021 vp; EV 16/2021 vp)

Jenni Rantio, hallitusneuvos p. 0295 342 075
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 237/2020 vp; EV 17/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Mari Starck, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 042
- Eurooppalaiseen kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työtä koskevaan vuoden 1970 sopimukseen (AETR) tehdyn 14 artiklaa koskevan muutoksen hyväksyminen

Laura Sarlin, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 063
- Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Emmi Nykänen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 397
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain ja merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta (HE 251/2020 vp; EV 9/2021 vp.)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Anja Liukko, hallitusneuvos p. 0295 062 078
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ydinenergialain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 71 §:n ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta (HE 178/2020 vp; EV 6/2021 vp)

Eeva Vartio, hallitussihteeri p. 0295 047 082
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 11/2021 vp; EV 20/2021 vp)

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Metsä Fibre Oy:lle

Eriika Melkas, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 134
- Valtioneuvoston asetus lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutus- ja laskutustiedoista ja kustannusten jakamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Katajamäki, hallitusneuvos p. 0295 163 329
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tartuntatautilain 16 ja 22 §:n muuttamisesta (HE 15/2021 vp; EV 22/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Anu Kangasjärvi, hallitussihteeri p. 0295 163 224
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 13/2021 vp; EV 15/2021 vp)

Joni Rehunen, erityisasiantuntija p. 0295 163 435
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 14/2021 vp; EV 14/2021 vp)

Ympäristöministeriö

Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
- Ympäristöministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Jussi Kauppila, hallitussihteeri p. 0295 250 085
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
 

 
Sivun alkuun