Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 25.6.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 25.6.2020 10.07
Tiedote 446/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Heidi Kaila, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 313
- Suomen ehdokkaan nimeäminen unionin tuomioistuimen tuomarin tehtävään

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, hallintojohtaja p. 0295 351 413
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkojen täyttäminen

Oikeusministeriö

Sofia Aspelund, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 554
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 53/2020 vp; EV 69/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Miia Ljungqvist, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 112
- 1) Valtakunnansyyttäjän toimiston valtionsyyttäjän määräaikaisen virkasuhteen (S18) täyttäminen 2) Valtakunnansyyttäjän toimiston valtionsyyttäjän määräaikaisen virkasuhteen (S18) täyttäminen

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Apulaisvaltakunnanvoudin viran täyttäminen määräajaksi 1.12.2020-31.11.2025

Sisäministeriö

Janne Koivukoski, pelastusneuvos p. 0295 488 420
- Valtioneuvoston päätös pelastustoimen alueista annetun päätöksen muuttamisesta

Roope Jokinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 362
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 65/2020 vp; EV 63/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Valtiovarainministeriö

Juha Sarkio, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 031
- Eräiden sopimuspalkkojen tarkistaminen

Arto Eno, finanssineuvos p. 0295 530 072
- Valtiontakuun myöntäminen Euroopan investointipankille

Niko Ijäs, budjettineuvos p. 0295 530 170
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain 3 ja 4 a §:n muuttamisesta (HE 83/2020 vp; EV 72/2020 vp)

Marja Isomäki, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 414
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta (HE 102/2019 vp; EV 59/2020 vp)

Petri Syrjänen, budjettineuvos p. 0295 530 065
- Hakemus ja ilmoitukset Juho Anselmi Tiisalan jäämistöstä

Hannu Koivurinta, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 117
- Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttaminen

Pasi Leppänen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 564
- 1) Valtioneuvoston asetus kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta 2) Valtioneuvoston asetus kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista

Marja Niiranen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 238
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiksi veronkantoon liittyviksi väliaikaisiksi säännöksiksi (HE 74/2020 vp, VaVM 8/2020 vp, EV 71/2020vp)

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 89/2020 vp; EV 84/2020 vp)

Sami Napari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 328
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta (HE 75/2020 vp; EV 70/2020 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Laura Hansén, hallitusneuvos p. 0295 330 098
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n sekä ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 84/2020 vp; EV 78/2020 vp)

Piritta Sirvio, hallitusneuvos p. 0295 330 238
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 85/2020 vp; EV 77/2020 vp)

Maiju Tuominen, hallitusneuvos p. 0295 330 012
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin täytäntöönpanon täydentämistä koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 56/2020 vp; EV 61/2020 vp)

Kirsi Lamberg, hallitussihteeri p. 0295 330 397
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 86/2020 vp; EV 83/2020 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Pirjo Tomperi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 234
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen taimiaineistolain muuttamisesta (HE 49/2020 vp, EV 60/2020 vp)

Hannu Miettinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 478
- Valtioneuvoston asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen 1 liitteen muutoksista

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Virkavapauden myöntäminen liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvokselle

Miikka Rainiala, yksikön johtaja, hallitusneuvos p. 0295 342 051
- Suomi rata -hankeyhtiön perustaminen
- Turun tunnin juna -hankeyhtiön perustaminen

Elina Immonen, yksikön johtaja, hallitusneuvos p. 0295 342 126
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Päivi Jämsä, johtava erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 138
- Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisestä lentoliikennesopimuksesta

Emmi Nykänen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 397
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 77/2020 vp; EV 65/2020 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle (HE 34/2020 vp; EV 64/2020 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseksi hyödyntämiseksi

Henri Backman, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 581
- Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen asettaminen toimikaudeksi 1.7.2020 - 30.6.2023

Petri Haapalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 922
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja 223/2014 muuttamisesta sekä ohjelmakaudelle 2021–2027 annettujen ehdotusten muuttamisesta (elpymistoimet koheesiopolitiikassa)

Mika Pikkarainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 622
- Teollisoikeusasiamieslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.7.2020 - 30.6.2023

Meri Pensamo, hallitussihteeri p. 0295 047 257
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b ja 4 c §:n muuttamisesta sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien muuttamisesta (HE 93/2020 vp; EV 80/2020 vp)

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 92/2020 vp; EV 79/2020 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tanja Auvinen, johtaja p. 0295 163 715
- Valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta 2020 - 2023

Taru Koivisto, johtaja p. 0295 163 323
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n terveysalan toimintaohjelman perustamiseksi kaudeksi 2021-2027 ja asetuksen (EU) No 282/2014 kumoamiseksi

Marjaana Maisonlahti, hallitusneuvos p. 0295 163 288
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 94/2020 vp; EV 74/2020 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n ja työttömyyskassalain 25 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 95/2020 vp; EV 75/2020 vp)

Outi Kuivasniemi, kansainvälisten asiain neuvos p. 0295 163 117
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 100/2020 vp; EV 86/2020 vp)

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen.

Helena Korpinen, hallitussihteeri p. 0295 163 317
- Geenitekniikan lautakunnan asettaminen 1.7.2020–30.6.2025 väliseksi toimikaudeksi

Ympäristöministeriö

Erja Werdi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 312
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
- Ympäristöministeriön viestintäpäällikön määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Palaa sivun alkuun