Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 25.8.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 24.8.2022 15.19
Tiedote 496/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija p. 0295 160 270
- Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

Ulkoministeriö

Pekka Puustinen, alivaltiosihteeri p. 0295 350 228
- Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen ja lähetystöneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Heikki Yrjölä, kaupallinen neuvos p. 0295 351 141
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kansallisesta vientilupaviranomaisesta (HE 79/2022 vp; EV 84/2022 vp)

Oikeusministeriö

Kati Pärnänen, johtava asiantuntija, yksikönpäällikkö p. 0295 150 288
- Oikeusministeriön kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosaston osastopäällikön viran täyttäminen määräajaksi

Salla Silvola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 314
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 132/2021 vp; EV 85/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Riitta Haapasaari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 139
- Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Asiantuntijajäsenten määrääminen työtuomioistuimeen

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Kenraalin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä Puolustusvoimissa
- Sotilasedustajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Karri Safo, hallitusneuvos p. 0295 530 223
- Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
- Keskusverolautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2024 päättyväksi toimikaudeksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Elina Anttila, hallitussihteeri p. 0295 330 184
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 95/2022 vp; EV 94/2022 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Juha Palonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 356
- Valtioneuvoston päätös Suomen tiedoksiannoksi Euroopan komissiolle asetuksen (EU) 2022/1317 vuodelle 2023 mahdollistamien ehdollisuuden poikkeusten soveltamisesta Suomessa

Työ- ja elinkeinoministeriö

Maija Lönnqvist, teollisuusneuvos p. 0295 047 105
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa-asemista ja eräistä tutkista sekä avaruustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Jarmo Tiukkanen, hallitussihteeri p. 0295 047 355
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Riikka Hietanen, johtava asiantuntija p. 0295 047 078
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta

Oskari Räikkönen, johtava asiantuntija p. 0295 047 241
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Vaasan Sähköverkko Oy:lle

Sosiaali- ja terveysministeriö

Jaana Huhta, johtaja p. 0295 163 407
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 231/2021 vp; EV 96/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat:

Milla Mustamäki, hallitussihteeri p. 0295 163 261
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n ja liikennevakuutuslain 87 §:n muuttamisesta (HE 86/2022 vp; EV 89/2022 vp)

Ympäristöministeriö

Jyrki Kauppinen, rakennusneuvos p. 0295 250 122
- Valtioneuvoston asetus avustuksista asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuviksi vuosina 2022 ja 2023

Aino Pietarinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 250 229
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Päivi Gummerus-Rautiainen, ympäristöneuvos p. 0295 250 240
- Valtioneuvoston asetus puustoisten elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2022–2027 myönnettävästä tuesta

 
Sivun alkuun