Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 26.3.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 25.3.2020 15.17
Tiedote 174/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Jyri Järviaho, lähetystöneuvos p. 0295 351 449
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvokselle

Oikeusministeriö

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 13) viran täyttäminen 2) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen 3) Helsingin käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen
- 1) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin (T 11) viran täyttäminen 2) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin (T 13) viran täyttäminen 3) Vakuutusoikeuden kahden vakuutusoikeustuomarin (T 11) viran täyttäminen

Nina Oksanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 404
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Puolustusministeriö

Jouko Tuloisela, hallitusneuvos p. 0295 140 412
- Puolustusvoimien irtaimen omaisuuden myynti

Antti Korkala, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 435
- Sotilasedustajan ja apulaissotilasedustajien vaihdoksia

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Tero Meltti, finanssineuvos p. 0295 530 770
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Anders Colliander, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 289
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten irtisanomisesta ja laeiksi sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta (HE 98/2019 vp; EV 7/2020 vp)

Karri Safo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 223
- Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Joni Hiitola, hallitusneuvos p. 0295 330 108
- Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Leena Arpiainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 238
- Metsähallituksen hallituksen jäsenten vaihtaminen ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön edustajien osalta

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 152
- Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2020 noudatettavasta menettelystä

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sini Wirén, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 532
- Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista tieliikenteen ajo- ja lepoaikoihin

Risto Saari, liikenneneuvos p. 0295 342 311
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta (ns. slot-asetuksen muuttaminen)

Laura Sarlin, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 063
- Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (jäljempänä MARPOL-yleissopimus) I, II, V ja VI liitteisiin, typen oksidien tekniseen säännöstöön, nestemäisten vaarallisten kemikaalien merikuljetussäännöstöön ja kemikaalien irtolastikuljetussäännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen
- Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (jäljempänä MARPOL-yleissopimus) II liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksyminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Timo-Jaakko Uotila, hallitussihteeri p. 0295 047 128
- Valtiontakuurahaston vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen

Eeva Vartio, hallitussihteeri p. 0295 047 082
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Emmi Äijälä, hallitussihteeri p. 0295 047 216
- Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 107/2019 vp; EV 8/2020 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön viestintäjohtajan viran täyttäminen.

Erik Strömberg, hallitusneuvos p. 0295 163 190
- Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa ja sen toimeenpanoa koskeviksi laeiksi

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalle virkamiehelle
- Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Tarja Taipalus, ylimatemaatikko p. 0295 163 008
- Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelman toteuttamisen määräajasta poikkeuksellisissa olosuhteissa

Palaa sivun alkuun