Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 26.1.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 25.1.2023 15.19
Tiedote 35/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Juha Savolainen, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 508
- Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien vesikonferenssiin (UN 2023 Water Conference) 22.-24.3.2023

Sari Mäkelä, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 446
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisten merialueiden biologisen monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä koskevan Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimusta täytäntöönpanevan sopimuksen neuvottelemisesta

Leo Svahnbäck, lähetystöneuvos p. 0295 350 721
- Valtioneuvoston Nato-koordinaatioryhmän kokoonpanon muuttaminen

Oikeusministeriö

Salla Silvola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 314
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä vanhemmuusasioissa sekä eurooppalaisen vanhemmuustodistuksen käyttöönotosta (vanhemmuusasetus)

Puolustusministeriö

Leila Maïche-Plathan, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 438
- Virkavapauden myöntäminen puolustusministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Frans Peltonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 021
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Robonic Ltd:lle Yhdysvaltoihin
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Robonic Ltd:lle Yhdysvaltoihin

Valtiovarainministeriö

Timo Nuutinen, tietohallintoneuvos p. 0295 530 342
- Turvallisuusverkkotoiminnan neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.2.2023 - 31.1.2025

Anu Ranta, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö p. 0295 530 510
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta pääomamarkkinoiden houkuttelevuuden lisäämiseksi yrityksille EU:ssa sekä pienten ja keskisuurten yritysten listautumisten helpottamiseksi (Listing Act)

Heikki Kainulainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 557
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Markus Teräväinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 719
- Eduskunnan kirjelmä dieselautojen käyttövoimaveron poistosta tehdyn kansalaisaloitteen johdosta (EK 25/2021 vp; KAA 6/2019 vp)

Helka Kärkkäinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 417
- Valtiontakauksen myöntäminen Euroopan unionille liittyen poikkeukselliseen makro-taloudelliseen rahoitusapuun Ukrainalle

Elisa Aaltonen, finanssiasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 255
- Suomen ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseen (COM(2021) 624 final) sisältyvän Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman muuttamiseksi

Ella Luikku, veroasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 091
- Eduskunnan kirjelmä lentoverosta tehdyn kansalaisaloitteen johdosta (EK 39/2022 vp; KAA 1/2020 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 110
- Opintotuen muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 30.4.2025 päättyväksi toimikaudeksi

Leo Liukkonen, hallitusneuvos p. 0295 330 388
- Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

Juho-Antti Jantunen, hallitusneuvos p. 0295 330 121
- Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Elina Anttila, hallitussihteeri p. 0295 330 184
- Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin virkaan nimittäminen

Juha-Pekka Suomi, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 354
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi liikuntalain muuttamisesta (HE 259/2022 vp; EV 232/2022 vp)

Anna Kankaanpää, hallitusneuvos p. 0295 330 403
- Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2023 päättyväksi toimikaudeksi.

Maa- ja metsätalousministeriö

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 029 516 2248
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavista maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista
- Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta
- Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta

Jukka Mirvo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 468
- Maatilatalouden kehittämisrahaston johtokunnan asettaminen toimikaudeksi 26.1.2023 – 25.1.2026

Työ- ja elinkeinoministeriö

Petri Haapalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 922
- Ehdokkaan nimeäminen Ahvenanmaan varaedustajaksi Euroopan unionin alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2020-2025

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Fingrid Oyj:lle
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Elenia Verkko Oyj:lle

Sosiaali- ja terveysministeriö

Jaska Siikavirta, johtaja p. 0295 163 394
- Valtakunnallisen romaniasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.2.2023-31.1.2026

Ympäristöministeriö

Lasse Tallskog, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 284
- Valtioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Heidi Sederholm, henkilöstöpäällikkö p. 0295 250 113
- Ympäristöministeriön tarkastusneuvoksen viran täyttäminen
- Ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen viran täyttäminen

Matleena Haapala, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 332
- Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 35 §:n väliaikaisesta muuttamisesta