Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 26.11.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto
25.11.2020 15.23
Tiedote 738/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Sosiaaliturvauudistuksen ministeriseurantaryhmän asettaminen pääministeri Sanna Marinin hallituskaudeksi.

Elina Normo, istuntoasiainneuvos p. 0295 160 885
- Tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kansallinen toimeenpano valtioneuvostossa

Heidi Alajoki, hallitussihteeri p. 0295 160 441
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 127/2020 vp; EV 129/2020 vp)

Leena Morri, johtava asiantuntija p. 0295 161 103
- Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus
- Ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen viran täyttäminen

Sannamaaria Vanamo, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 529
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välisen laaja-alaisen yhteistyösopimuksen neuvottelemisesta (Uzbekistanin kanssa tehtävä laaja-alainen yhteistyösopimus)

Sari Mäkelä, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 446
- Hallituksen esitys eduskunnalle kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain muuttamisesta

Pekka Hirvonen, lähetystöneuvos p. 0295 351 407
- Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n (Finnfund) osakepääoman korottaminen

Oikeusministeriö

Pekka Timonen, kansliapäällikkö p. 09 160 67502
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2018 (EK 36/2020 vp, K 2/2019 vp)

Tanja Innanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 338
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 102/2020 vp; EV 123/2020 vp)

Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 502
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Sofia Aspelund, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 554
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Johannes Heikkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 839
- Eduskunnan kirjelmä eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta (EK 41/2020 vp; PNE 3/2020 vp)

Elina Nyholm, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 807
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi eräiden oikeusministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta (HE 109/2020 vp; EV 136/2020 vp)

Virpi Koivu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 071
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta (HE 30/2020 vp; EV 125/2020 vp)

Anna Saarela, hallitussihteeri p. 0295 150 106
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puoluelain 3 §:n muuttamisesta (HE 118/2020 vp; EV 127/2020 vp)

Sisäministeriö

Hannele Taavila, poliisijohtaja p. 0295 488 568
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä ja siihen liittyviksi laeiksi

Tuija Saari, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 566
- Virkavapauden myöntäminen sisäministeriön poliisiosaston poliisijohtajalle

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 431
- Sotilasedustajan vaihdos
- Amiraalin ja kenraalin virkoihin nimittäminen ja tehtävään määrääminen Puolustusvoimissa

Riikka Pitkänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 054
- Vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Intiaan

Valtiovarainministeriö

Mervi Kuittinen, hallitusneuvos p. 0295 530 445
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 159/2020 vp; EV 152/2020 vp)

Jari Salokoski, hallitusneuvos p. 0295 530 437
- Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2020 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista

Merja Sandell, hallitusneuvos p. 0295 530 191
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 144/2020 vp; EV 143/2020 vp)

Marja Isomäki, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 414
- Valtioneuvoston asetus evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin henkilöstön eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle

Petri Syrjänen, budjettineuvos p. 0295 530 065
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta (HE 19/2020 vp; EV 145/2020 vp)

Seppo Tanninen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 224
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta NAB-järjestelyn vakuudeksi sekä Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi (HE 168/2020 vp; EV 131/2020 vp)

Jarmo Huotari, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 418
- Valtioneuvoston asetus valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetussa laissa säädettyjen korvausten enimmäismäärien tarkistamisesta

Pia Kivimies, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 183
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 145/2020 vp; EV 141/2020 vp)

Matti Sillanmäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 444
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta (HE 207/2020 vp; EV 151/2020 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Atte Jääskeläinen, ylijohtaja p. 0295 330 309
- Akateemikon arvonimen myöntäminen kahdelle suomalaiselle tieteenharjoittajalle

Eerikki Nurmi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 330 234
- Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2021

Annika Bussman, opetusneuvos p. 0295 330 407
- Rekisteröidylle yhdistykselle myönnettyjen perusopetuslaissa tarkoitettujen opetuksen järjestämistä koskevien lupien peruuttaminen

Antti Randell, hallitusneuvos p. 0295 330 173
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koulumatkatukilain väliaikaisesta muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Pentti Lähteenoja, ylijohtaja p. 0295 162 485
- Luonnonvarakeskuksen johtokunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2021 - 31.12.2023

Tiina Pullola, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 108
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain muuttamisesta (HE 125/2020 vp; EV 130/2020 vp)

Kirsti Huovinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 182
- Valtioneuvoston asetus lampaiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sabina Lindström, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 342 576
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 (HE 201/2020 vp; EV 153/2020 vp)

Jenni Rantio, hallitusneuvos p. 0295 342 075
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mari Suominen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 306
- Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M330

Mira Karppanen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 094
- Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Eleonoora Eilittä, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 089
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 186/2020 vp; EV 154/2020 vp)

Amanda Mäkelä, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 057
- Eduskunnan kirjelmä Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston yhtiön toiminnasta vuodelta 2019 antaman kertomuksen johdosta (K 6/2020 vp; EK 43/2020 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mika Björklund, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 586
- HE laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Sirpa Sillstén, hallitussihteeri p. 0295 047 094
- Valtioneuvoston asetus aerosolien vaatimustenmukaisuudesta

Tarja Virkkunen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 048 252
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi päästökauppalain muuttamisesta (HE 161/2020 vp; EV 147/2020 vp)

Linda Kumpula, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 060 125
- Valtion ydinjätehuoltorahaston johtokunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2021–31.12.2023

Sosiaali- ja terveysministeriö

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Liisa Holopainen, hallitussihteeri p. 0295 163 593
- Valtioneuvoston asetusta koskevassa päätöksessä olevan kirjoitusvirheeseen rinnastettavan ilmeisen virheen korjaaminen

Marko Leimio, hallitussihteeri p. 0295 163 564
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 156/2020 vp; EV 135/2020 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta (HE 14/2020 vp; EV 133/2020 vp)

Pekka Paaermaa, hallitussihteeri p. 0295 163 180
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysturvalain ja yleisestä asumistuesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta (HE 81/2020 vp; EV 134/2020 vp)

Emmi Äärynen, hallitussihteeri p. 0295 163 517
- Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ympäristöministeriö

Tia Laine-Ylijoki-Laakso, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 150
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta (HE 59/2020 vp; EV 124/2020 vp)

Sara Viljanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 315
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 130/2020 vp; EV 113/2020 vp)
- Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
 

 
Sivun alkuun