Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 27.2.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 26.2.2020 15.16
Tiedote 93/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Taina Kulmala, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 184
- Suomen kestävän kehityksen toimikunnan asettaminen toimikaudeksi 27.2.2020 – 31.12.2023
- Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän asettaminen hallituskaudeksi 27.2.2020 lukien

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- a) Eduskunnan kirjelmä vuoden 2018 valtiopäiviltä lepäämässä olevan ehdotuksen johdosta laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp; EV 259/2018 vp; LJL 2/2019 vp; EK 26/2019 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvä lausuma

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Oulun käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen 2) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen
- 1) Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin (T 13) viran täyttäminen 2) Vaasan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin (T 13) viran täyttäminen
- 1) Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin (T 11) viran täyttäminen 2) Turun hallinto-oikeuden neljän hallinto-oikeustuomarin (T 11) viran täyttäminen
- Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksen tehtävään määrääminen
- Asiantuntijalääkärin määrääminen vakuutusoikeuteen

Sisäministeriö

Tero Kurenmaa, osastopäällikkö p. 0295 448 8550
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta (HE 101/2019 vp; EV 2/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Tom Hanén, henkilöstöosaston osastopäällikkö, lippueamiraali p. 0295 421 301
- Rajavartiolaitoksen kenraalin viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

Hanne Huvila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 313
- Virkavapauden myöntäminen sisäministeriön hallintojohtajalle

Kukka Krüger, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 270
- Valtioneuvoston päätös turvapaikanhakijoiden ottamisesta Suomeen

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 431
- Kenraalin ja amiraalin virkaan nimittämisiä puolustusvoimissa

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Timo Nuutinen, tietohallintoneuvos p. 0295 530 342
- Turvallisuusverkkotoiminnan neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.3.2020-31.1.2021

Petri Syrjänen, budjettineuvos p. 0295 530 065
- Hakemus Pekka Juhani Tanskasen jäämistöstä

Anders Colliander, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 289
- Suomen ja Guernseyn välillä tuloverotuksesta tehtyjen eräiden sopimusten muuttamisesta tehtyjen pöytäkirjojen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen
- Suomen ja Mansaaren välillä tuloverotuksesta tehtyjen eräiden sopimusten muuttamisesta tehtyjen pöytäkirjojen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 16001
- Virkavapauden myöntäminen valtiovarainministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Upi Talsi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 868
- Suomen tasavallan ja Moldovan tasavallan välisen keskinäistä avunantoa ja yhteistyötä tulliasioissa koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 15 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2020

Kyösti Helin, hallitussihteeri p. 0295 162 327
- Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuodelta 2019 suoritettavista korvauksista

Liikenne- ja viestintäministeriö

Harri Pursiainen, kansliapäällikkö p. 0295 342 389
- Liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osastolle sijoitetun kyberturvallisuusjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Petri Haapalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 922
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto).

Tarja Pyöriä, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 918
- Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään määrääminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Satu Leino, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 428
- YK:n huumausainetoimikunnan 63. istunto Wienissä 2.-6.3.2020

Kirsi Päivänsalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 195
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta

Anu Kangasjärvi, hallitussihteeri p. 0295 163 224
- Sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan kokoonpanon muuttaminen 30.6.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Palaa sivun alkuun