Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 27.1.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 26.1.2022 15.20
Tiedote 36/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Valtioneuvoston kanslian viestintäosaston apulaisosastopäällikön määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Päivi Pietarinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 354
- Valtioneuvoston kanslian virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Heidi Alajoki, hallitussihteeri p. 0295 160 588
- Valtionavustusten myöntäminen puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.1.-31.12.2022 ja avustusten käyttöä ja valvontaa koskevat ehdot

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Mikael Raivio, lakimies, esittelijä p. 0295 351 392
- Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Belgian kanssa tehdystä sopimuksesta

Oikeusministeriö

Johanna Suurpää, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 150 534
- Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 27.1.2022 - 26.1.2026

Jussi Päivärinne, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 122
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Jukka Antero Siro, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 021
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi (HE 133/2021 vp; EV 214/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen
- 1) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Helsingin käräjäoikeuden kahdeksan käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Kukka Krüger, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 270
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi väliaikaisista hätätoimenpiteistä Latvian, Liettuan ja Puolan hyväksi

Puolustusministeriö

Sabina Mansurow, hallitussihteeri p. 0295 140 171
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 174/2021 vp; EV 194/2021 vp)

Valtiovarainministeriö

Karri Safo, hallitusneuvos p. 0295 530 223
- Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Valtiovarainministeriön veroasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Krista Sinisalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 248
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2008/118/EY ja direktiivin (EU) 2020/262 (uudelleenlaadittu) muuttamisesta Ranskassa sijaitsevassa Kanaalitunnelin terminaalissa olevien verovapaiden myymälöiden osalta (valmisteverotusdirektiivin muuttaminen)

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 530 411
- Yhteiskuntatieteiden maisteri Isamaria Mäkiahon erivapaushakemus valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan vaadittavasta tutkinnosta
- Hallintotieteiden tohtori Matti Muukkosen erivapaushakemus valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan vaadittavasta tutkinnosta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Riitta Kaivosoja, ylijohtaja p. 0295 330 129
- Valtioneuvoston periaatepäätös valtion osallistumisesta Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 –hankkeen rahoitukseen

Maa- ja metsätalousministeriö

Minna-Mari Kaila, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 16001
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta
- Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2022 maksettavasta kansallisesta tuesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heidi Nummela, henkilöstö-ja hallintojohtaja p. 0295 047 988
- Työ- ja elinkeinoministeriön viestintäjohtajan viran täyttäminen

Tarja Virkkunen, johtava asiantuntija p. 0295 048 252
- 1) Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Nicoleta Kaitazis, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 067
- Valtioneuvoston asetus turvetuotantokoneiden romutustuesta vuosina 2022-2024

Mirjami Tanner, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 167
- Valtion ydinjätehuoltorahaston johtokunnan kokoonpanon muutos

Sosiaali- ja terveysministeriö

Riitta Kokko-Herrala, hallitusneuvos p. 0295 163 345
- Poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 27.1.2022 – 31.12.2024

Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos p. 0295 163 463
- Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueista

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Jenna Uusitalo, lakimies, esittelijä p. 0295 163 152
- YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan (CSocD) 60. istunto 7.-16.2.2022

Ympäristöministeriö

Liisi Klobut, kansainvälisten asiain neuvos p. 0295 250 131
- Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien ympäristökokous UNEAn viidennen istunnon toiseen osaan 28.2.-2.3.2022, sekä UNEAn erityisistuntoon 3.-4.3.2022

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
- Valtioneuvoston asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan muutoksista

Sini Pietilä, hallitussihteeri p. 0295 250 366
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 11 ja 18 luvun muuttamisesta

Milla Reinilä, kehittämispäällikkö p. 0295 250 110
- Virkavapauden myöntäminen ympäristöministeriön kansainvälisten asiain neuvoksen virasta

Sirkku Jaakkola, hallitussihteeri p. 0295 250 007
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jätteiden siirroista sekä asetusten (EU) N:o 1257/2013 ja (EU) 2020/1056 muuttamisesta (jätteensiirtoasetus)

 
Sivun alkuun