Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 27.10.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 26.10.2022 15.22
Tiedote 617/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Oikeusministeriö

Satu-Maaria Natunen, hallitusneuvos p. 0295 150 456
- Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin neuvottelukunnan asettaminen

Johanna Isoaho, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 213
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Satakunnan käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen
- 1) Helsingin hovioikeuden neljän hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen
- Helsingin hovioikeuden neljän hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen
- 1) Keski-Suomen käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Pohjois-Savon käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Helsingin hallinto-oikeuden kuuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Vaasan hallinto-oikeuden kahden vesi- ja ympäristönsuojeluasioihin perehtyneen hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen
- 1) Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- Asiantuntijajäsenen määrääminen vakuutusoikeuteen
- Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen
- Tuomarinkoulutuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen
- Tuomioistuinviraston johtokunnan kokoonpanon muuttaminen

Sisäministeriö

Hannele Taavila, poliisijohtaja p. 0295 488 568
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta (HE 134/2021 vp; EV 107/2022 vp)

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Mika Niemelä, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 062 135
- Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 neljänneksi lisätalousarvioksi

Tero Meltti, finanssineuvos p. 0295 530 770
- Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttaminen
- Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttaminen

Minna Nikitin, finanssineuvos p. 0295 530 490
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi poikkeuksellisen makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle, yhteisen vararahaston vahvistamisesta jäsenvaltioiden takauksilla ja varauksista eräitä päätöksen n:o 466/2014/EU nojalla taattuja Ukrainaan liittyviä rahoitusvastuita varten sekä päätöksen (EU) 2022/1201 muuttamisesta

Heikki Kainulainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 557
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
- Virkavapauden myöntäminen valtiovarainministeriön budjettineuvokselle

Marja Niiranen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 238
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 194/2022 vp; EV 122/2022 vp)

Isamaria Mäkiaho, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 219
- Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ville Salonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 388
- Valtioneuvoston päätös HUS-yhtymän vuoden 2023 lainanottovaltuuden muuttamisesta

Jenniina Virtanen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 003
- Valtiovarainministeriön finanssineuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Veera Koski-Ekstén, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 316
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n ja tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö p. 0295 330 182
- Opetus- ja kulttuuriministeriön hallintojohtajan viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Maija Mela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 249
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 90/2022 vp; EV 106/2022 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Mari Suominen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 306
- Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M347

Outi Slant, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 094
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain 29 §:n ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heidi Nummela, henkilöstö-ja hallintojohtaja p. 0295 047 988
- Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvokselle

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta (HE 188/2022 vp; EV 114/2022 vp)

Sirpa Hautala, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 684
- Myöntämisvaltuuden jako Keski-Suomen ELY-keskukselle käytettäväksi momentin 32.30.42 mukaisiin avustuksiin

Marko Laiho, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 215
- Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään määrääminen

Hannele Timonen, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 047 141
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta sisämarkkinoiden hätäapuvälinettä koskevaksi lainsäädäntöpaketiksi (SMEI-paketti)

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Fingrid Oyj:lle

Jyri Oksanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 123
- Hallituksen esitys eduskunnalle kaupparekisterilaiksi ja elinkeinotoimintalaiksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Jaana Huhta, johtaja p. 0295 163 407
- Eduskunnan kirjelmä, joka koskee vahvistamatta jäänyttä lakia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 231/2021 vp; VJL 2/ 2022 vp; EK 37/ 2022 vp)

Joni Komulainen, hallitusneuvos p. 0295 163 453
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkärin määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Tuija Metsävainio, hallitussihteeri p. 0295 163 449
- Hallituksen esitys eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Sini Tervo, hallitussihteeri p. 0295 163 529
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopankkilain muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Magnus Cederlöf, ympäristöneuvos p. 0295 250 060
- Valtioneuvoston ilmastovuosikertomus 2022

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
- Valtioneuvoston asetus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen III liitteen II osan muutoksista

Liisa Meritähti, hallitussihteeri p. 0295 250 376
- Valtion asuntorahaston ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen johtokunnan asettaminen toimikaudeksi 1.11.2022–31.10.2026
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Tommi Laanti, asuntoneuvos p. 0295 250 146
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta Asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosiksi 2021−2028 (EK 36/2022 vp —VNS 12/2021 vp)

Pekka Virkamäki, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 073
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakentamisen suunnittelu- tai työnjohtotehtävissä toimivien pätevyyden osoittamisesta

 
Sivun alkuun