Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 28.11.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 27.11.2019 15.49
Tiedote

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Väestöpoliittisen ministerityöryhmän asettaminen

Ulkoministeriö

Sari Annika Rautio, lähetystöneuvos p. 0295 351 534

- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (EK 12/2019 vp; VNS 1/2019 vp)

- Suomen osallistumisen jatkaminen turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Oikeusministeriö

Mika Risla, hallitussihteeri p. 0295 150 190
- Tuomarinkoulutuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Marja Reijonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 032
- 1) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Helsingin käräjäoikeuden neljän käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

- 1) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D 18) täyttäminen 2) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Helsingin hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 4) Helsingin hallinto-oikeuden viiden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Seppo Sivula, poliisitarkastaja, esittelijä p. 0295 488 591
- Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P) päätösten XXXV-1 - XXXV-7 ja XXXV-9 hyväksyminen

Puolustusministeriö

Jouko Tuloisela, hallitusneuvos p. 0295 140 412
- Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 292
- Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2018 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Merja Sandell, hallitusneuvos p. 0295 530 191

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 25/2019 vp; EV 25/2019 vp)

Suvi Anttila, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 201
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta (HE 7/2019 vp; EV 16/2019 vp)

Eeva Lantto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 515
- Valtioneuvoston asetus asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa

Isamaria Mäkiaho, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 01
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Digi- ja väestötietoviraston toimialaa koskevien lakien muuttamisesta (HE 10/2019 vp; EV 20/2019 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Karri Safo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 223
- Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Krista Sinisalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 248
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta (HE 26/2019 vp; EV 26/2019 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Satu Paasilehto, hallitusneuvos p. 0295 330 240
- Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki vuonna 2019

Joni Hiitola, hallitusneuvos p. 0295 330 108
- hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi annetun hallituksen esityksen (19/2019 vp) täydentämisestä

Tiina Polo, opetusneuvos p. 0295 330 022
- Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

Maa- ja metsätalousministeriö

Pirjo Tomperi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 234
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kasvinterveyslaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 11/2019 vp; EV 17/2017 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma SISÄLTÖ: Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ja arvioi lainsäädännön toimivuutta sekä antaa maa- ja metsätalousvaliokunnalle asiasta selvityksen vuoden 2021 loppuun mennessä.

Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 244
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta (HE 49/2019 vp; EV 27/2019 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Miikka Rainiala, yksikön johtaja, hallitusneuvos p. 0295 342 051
- Eduskunnan kirjelmä Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston yhtiön toiminnasta vuodelta 2018 antaman kertomuksen johdosta (K 10/2019 vp; EK 9/2019 vp)

Jari Gröhn, liikenneneuvos p. 0295 342 501
-Ilmatilan hallinnan neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.12.2019 – 31.11.2022

Mari Suominen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 306
- 1) Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Emmi Nykänen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 397
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 37/2019 vp; EV 18/2019 vp)

Heidi Mäntylä, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 073
- Valtioneuvoston päätös viranomaisverkkoa koskevasta verkkotoimiluvasta taajuusalueilla 380-386 ja 390-396 megahertsiä

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, kaupallinen neuvos p. 0295 063 518
- Vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 28.11.2019-27.11.2022.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kirsi Varhila, kansliapäällikkö p.0295 163 338
- kansaneläkelaitoksen pääjohtajan viran täyttäminen

Jari Keinänen, johtaja p. 0295 163 311
- alkoholiyhtiölle määrätään hallintoneuvosto toimikaudeksi 1.1.2020 - 31.12.2023.

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- sosiaali- ja terveysministeriön johtajan viran täyttäminen.

Marko Leimio, hallitussihteeri p. 0295 163 564
- Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2020

Mari Leinonen, hallitussihteeri p. 0295 163 509
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 23/2019 vp; EV 19/2019 vp)

Outi Äyräs-Blumberg, hallitussihteeri p. 0295 163 260

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Magnus Cederlöf, ympäristöneuvos p. 0295 250 060
- Valtioneuvoston päätös Euroopan unionin päästöoikeuksien mitätöinnistä päästökauppalain 19 a §:n 3 mom:n mukaisesti

Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p.0295 250 206
- Ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Noora Herranen, hallitussihteeri p. 0295 250 401
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Palaa sivun alkuun