Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 28.5.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 28.5.2020 9.34
Tiedote 361/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Sanna Helopuro, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 170
- Työnjaon muutos sosiaali- ja terveysministeriössä

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettava vapaa

Ulkoministeriö

Jyri Järviaho, lähetystöneuvos p. 0295 351 449
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvokselle

Sari Annika Rautio, lähetystöneuvos p. 0295 351 534
- Suomen osallistumisen jatkaminen YK:n UNIFIL-operaatiossa Libanonissa

Kirsti Pohjankukka, lähetystöneuvos p. 0295 350 038
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 16/2020 vp; EV 46/2020 vp)

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Apulaissotilasedustajan vaihdos

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Virkavapauden myöntäminen puolustusministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Valtiovarainministeriö

Miska Lautiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 212
- Valtioneuvoston asetus valtion virkamiehen sairauden todistamisesta epäiltäessä koronavirustartuntaa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Anu Nousiainen, finanssineuvos p. 0295 530 326
- Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista neuvoston asetuksiksi ja päätökseksi (sähköisen kaupankäynnin alv-paketin muuttamisesta soveltamispäivien osalta covid-19-kriisin puhkeamisen vuoksi)

Upi Talsi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 868
- Valtioneuvoston asetus keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin kanssa tehdystä sopimuksesta
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Paavo-Petri Ahonen, opetusneuvos p. 0295 330 247
- Valtioneuvoston asetus Suomen, Islannin, Kanadan, Norjan, Ruotsin, Tanskan, Venäjän ja Yhdysvaltojen välisestä kansainvälisen arktisen tiedeyhteistyön edistämisestä tehdystä sopimuksesta

Katariina Simonen, hallitusneuvos p. 0295 330 273
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 11/2020 vp; EV 17/2020 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Irja Vesanen-Nikitin, hallitusneuvos p. 0295 342 544
- Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Rita Linna, hallitusneuvos p. 0295 342 559
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön COVID-19-epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi (HE 62/2020 vp; EV 50/2020 vp)

Katja Viertävä, hallitusneuvos p. 0295 342 612
- Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen liittyvään IBC-säännöstöön tehtyjen muutosten sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvään IMSBC-säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen
- Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 2011 ESP-säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen

Mari Suominen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 306
- Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M318

Veli-Matti Syrjänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 124
- Valtioneuvoston päätös eräiden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen mahdollistamien liikenteen todistusten ja lupien uusimisen tai niiden voimassaoloajan pidentämisen sekä määräaikaisten tarkastusten myöhentämisen soveltamatta jättämisestä

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Parkkonen, hallitusneuvos p. 0295 064 938
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja 8 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 57/2020 vp; EV 47/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Elina Isoksela, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 719
- Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Anna Bruun, neuvotteleva virkamies p. 0295 048 254
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 27 ja 49 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tuija Metsävainio, hallitussihteeri p. 0295 163 449
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain, lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain ja tartuntatautilain muuttamisesta

Pekka Paaermaa, hallitussihteeri p. 0295 163 180
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja yleisestä asumistuesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta

Palaa sivun alkuun